H - 6300 Kalocsa, Obermayer tér 9
Telefon:  (0036)78-600-303  Telefax: (0036)78-461-256  email: titkarsag@ctosz.hu
Nyomtató barát változat
Cukorrépa Termesztők Országos Szövetsége

ALAPSZABÁLY


A cukorrépa termesztők térségi szövetségei, annak érdekében, hogy segítsék a tagjaik termelési és piaci magatartásának összehangolását, a termelői önszabályozás feltételeinek kialakítását és biztosítsák a termelői érdekek megjelenítését az ágazat szabályozásában, az érdekképviselet hatékonyságának növelésére elhatározták, hogy az ágazatot átfogó szövetségi rendszert hoznak létre és ennek keretéül az alábbi alapszabály elfogadásával megalakítják országos szövetségüket.I.

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1./

Az Országos Szövetség neve :


Cukorrépa Termesztők Országos Szövetsége


Rövidített neve:: CTOSZ


2./

Székhelye:

1054. Budapest, Szabadság tér 14.


3./

Működési területe :

Magyarország egész területe


4./

A Cukorrépa Termesztők Országos Szövetsége / a továbbiakban : Országos Szövetség / az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény alapján működő, a cukorrépa termesztők szövetségi rendszerének részét képező, önkéntesen létrehozott, önkormányzattal és nyilvántartott tagsággal rendelkező társadalmi szervezet, amely az alapszabályában meghatározott célra alakult. Az Országos Szövetség jogi személy.

A nyilvántartásba vételét elrendelő határozat száma : Fővárosi Bíróság 9.Pk.60.440/1994.

Nyilvántartási száma : 5827


II.

AZ ORSZÁGOS SZÖVETSÉG CÉLJA


5./

Az Országos Szövetség célja

a magyar cukorrépa termesztés fejlődésének elősegítése, a cukorrépa termesztők érdekképviselete és érdekvédelme, a cukorrépa termesztők szövetségi rendszerének országos szintű működtetése, a térségi szövetségek munkájának koordinálása.
6./

A cukorrépa termesztők szövetségi rendszere

/1/.

A cukorrépa termesztők szövetségi rendszere kétfokozatú, alulról építkező nyitott szervezet, amelynek részei a cukorrépa termesztők térségi szövetségei és az általuk alapított Országos Szövetség.

/2/.

A szállítási joggal rendelkező cukorrépa termesztők a szövetségi rendszerhez a termesztés helye szerint illetékes térségi szövetségbe való belépéssel, a térségi szövetségek pedig az Országos Szövetségbe való belépéssel csatlakozhatnak.

A szövetségi rendszer résztvevői jogaikat az Országos Szövetségben a térségi szövetségek közvetítésével illetve az Országos Szövetségbe választott küldöttek útján gyakorolhatják.

A térségi szövetségek alapszabályukban a tagsági viszonyt, valamint a tagok jogait és kötelezettségeit az Országos Szövetség alapszabályával összhangban szabályozzák.


7/.

Az Országos Szövetség feladatai és a megvalósítás eszközei:

a./

Kezdeményezi az ágazat ügyeiben döntést hozó nemzeti és uniós szerveknél a jövedelmező cukorrépatermesztés feltételeinek, az ehhez szükséges pénzügyi szabályozásnak a kialakítását,

b./

Részt vesz a nemzeti cukor kvóta előállításához szükséges cukorrépa vetésterület meghatározásában, a cukorrépa szállítási jog odaítélésében és egyúttal elősegíti a cukorrépa termesztés műszaki, technológiai hátterének fejlesztését, az átlagos cukorhozam növelése és a répa minőségének javítása mellett.

c./

Részt vesz a szövetség tagjai érdekében a cukorrépa termékértékesítési szerződés alapfeltételeinek meghatározásában,

d./

Belső információs rendszert működtet, melynek keretében információt ad tagjainak a legfontosabb termesztéstechnológiai, piaci és szabályozási feltételekről. A Térségi Szövetségek adatszolgáltatása alapján országos szinten összegezi és elemzi a termelési és jövedelmezőségi mutatókat, a cukorrépa feldolgozási kampány befejezését követően értékelést ad arról, hogy gyárkörzetenként miként alakultak a termelés mennyiségi és minőségi mutatói.

e./

Segíti a térségi szövetségek tevékenységét, szervezi tagjai továbbképzését, elősegíti a bel- és külföldi / kiemelten : az uniós / tapasztalatok hasznosítását.

f./

A döntés előkészítés szakaszában véleményez minden, az ágazatot közvetlenül, vagy közvetve érintő nemzeti és uniós intézkedést.

g./

Védi tagjai érdekeit más gazdálkodók, az államigazgatási szervek, és más hatóságok előtt.

h./

Feladatainak megvalósítása érdekében gazdasági társaságot alapíthat.

i./

Felelősen gazdálkodik a vagyonával,

j./

Kapcsolatot tart és együttműködik a külföldi - elsősorban az EU tagállamok - , cukorrépa termelőinek nemzeti szervezeteivel.k./

Az Országos Szövetség az Európai Cukorrépa Termesztők Nemzetközi Szövetségének (CIBE) és a Mezőgazdasági Szövetkezők és Termelők Országos Szövetségének ( MOSZ ) tagjaként a megnevezett szervezetek alapszabályának megfelelően teljesíti a kötelezettségeit és gyakorolja a tagsági jogait.

Az elnök, az elnökhelyettes és a főtitkár a CIBE alapszabálya szerint tisztségüknél fogva tagjai a CIBE igazgatóságának.III.

AZ ORSZÁGOS SZÖVETSÉG TAGJAI


8./

Az Országos Szövetség tagjai az alapító, valamint a később csatlakozó térségi szövetségek.


9./

A tagsági viszony keletkezése

/1/.

A térségi szövetség az alapszabálya szerint illetékes testület előzetes hozzájárulásával, erre felhatalmazott képviselőjének az Országos Szövetséghez intézett írásbeli bejelentésével kezdeményezheti felvételét az Országos Szövetségbe.

A bejelentésnek nyilatkozatot kell tartalmaznia arra nézve, hogy a felvételét kérő az Országos Szövetség alapszabályát magára nézve kötelezőnek ismeri el.

/2/.

A tagfelvételről az Országos Szövetség soronkövetkező küldöttgyűlése dönt, a tagsági viszony kezdő napjának meghatározásával. A küldöttgyűlés tagfelvétel tárgyában hozott határozatáról a kérelmezőt 15 napon belül írásban értesíteni kell.


10./

A tagsági viszony megszűnése

/1/.

Az Országos Szövetségben fennálló tagsági viszony megszűnik :

/2/.

Kilépéssel szűntetheti meg az Országos Szövetségben fennálló tagsági viszonyát a tag önkéntes elhatározásából, az év végére szólóan, kilépési szándékának legalább 6 hónappal korábbi írásbeli bejelentésével. A kilépés nem mentesíti a tagot a tagsága idején keletkezett kötelezettségeinek teljesítése alól.

/3/.

Törléssel szűnik meg a tagsági viszony

A törlésről az elnökség dönt, határozatáról az érintett tagot írásban értesíti.

/4/.

Kizárást csak a küldöttgyűlés 2/3-os többséggel hozott határozatával lehet alkalmazni.

Kizárásra akkor kerülhet sor, ha a tag arra alapos okot szolgáltat, nevezetesen : ha felszólítás ellenére sem teljesíti kötelezettségeit, és ezzel az alapszabályt súlyosan megszegi, vagy olyan magatartást tanúsít, amely az Országos Szövetség céljainak elérését veszélyezteti.

A kizárást és annak indokolását az érintett taggal írásban kell közölni.


IV.

A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI


11./

A tagokat megillető jogok :

a./Az alapszabályban meghatározott számú küldött választása az Országos Szövetség küldött-

gyűlésébe,

b./ Tag delegálása az Országos Szövetség elnökségébe, az Országos Szövetség bizottságaiba,

c./ Részvétel az Országos Szövetség tevékenységében, szervezeti életében, rendezvényein,

d./ Küldöttei, illetőleg a delegált elnökségi tag útján részvétel a küldöttgyűlés, illetőleg az elnökség

munkájában, szavazati jog a küldöttgyűlés/igazgatóság napirendjére kerülő ügyekben,

e./ A küldöttgyűlés napirendjére előre beterjesztett javaslat tétel

f./ Küldöttei útján – az alapszabálynak megfelelő módon - rendkívüli küldöttgyűlés összehívásá-

nak kezdeményezése

g./ Észrevétel , javaslattétel , vélemény nyilvánítás a Szövetség, valamint szerveinek működésével

kapcsolatban

h./ Betekintés az Országos Szövetség irataiba, amennyiben ezzel nem sérti más tag jogos érdekeit.

e./ Tájékoztatás kérés a szövetség bármely tevékenységéről.

f./ Az Országos Szövetség vagy szervei által hozott törvénysértő határozat bíróság előtti megtá-

madása.


12./

A tagokat terhelő kötelezettségek:

a./ Az Országos Szövetség által meghatározott célkitűzések megvalósításának előmozdítása,

b./ A hazai cukorrépa termesztés fejlődésének és eredményességének elősegítése,

c./ A Országos Szövetség alapszabályának és egyéb szabályzatainak, továbbá a Szövetség szervei

által hozott határozatoknak a betartása, betartásuknak biztosítása,

d./ A küldöttgyűlés által meghatározott mértékű tagdíj fizetése,

e./ Köteles figyelembe venni a saját szerződéses nyilatkozata megtételekor az Országos Szövetség ál-

tal előzetesen megtárgyalt és elfogadott azon szerződési feltételeket, amelyeket az Országos Szö-

vetség a cukorgyárakkal való tárgyalásai során alakított ki a cukorrépa termekértékesítési szerződé-

seket illetően.


V.

AZ ORSZÁGOS SZÖVETSÉG SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE


13./

Az Országos Szövetség szervei :

Önkormányzati szervek

A./ Küldöttgyűlés – legfelsőbb szerv

B./ Elnökség

C./ Ügyvezető elnökség

D./ Felügyelő bizottság

E./ Etikai bizottság

F./ Szakbizottságok

  1. EU bizottság

  2. Répa átvételi és ellenőrző bizottság

  3. Együttműködési-,termelésfejlesztési és technikai bizottság

  4. Jogi-,közgazdasági választmány


Ügyintéző szervezet

G./ Titkárság


14./

Az Országos Szövetség tisztségviselői :

a./ az elnök,

b./ az elnökhelyettes,

c./ az alelnökök,

d./ az elnökségi tagok

f./ a felügyelő bizottság elnöke és tagjai,

g./ az etikai bizottság elnökeAZ ORSZÁGOS SZÖVETSÉG SZERVEI


A.

KÜLDÖTTGYŰLÉS

15./

Az Országos Szövetség legfelsőbb szerve a küldöttgyűlés. A küldöttgyűlés a térségi szövetségeknek - a saját alapszabályuk betartásával megválasztott - küldötteiből áll. A térségi szövetségek a saját tagjaikat illető cukorrépa szállítási jog arányában - minden megkezdett 50.000 / ötvenezer /tonna cukorrépa után egy főt számolva - jogosultak küldött választásra.


16./

A küldöttgyűlés hatásköre

/1/.

A küldöttgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik a ETV.12.§-ának (1). bekezdése szerint :

a./ az alapszabály megállapítása és módosítása,

b./ az évi költségvetés meghatározása,

c./ az elnökség évi beszámolójának elfogadása,

d./ az Országos Szövetség más társadalmi szerrvezettell való egyesülésének, valamint az Országos Szövetség feloszlásának kimondása,

e./ döntés mindazon ügyekben, amelyeket az alapszabály a kizárólagos hatáskörébe utal.

/2/.

Az alapszabály a küldöttgyűlés kizárólagos hatáskörébe utalja a következő ügyeket :

a./ hazai és nemzetközi szervezetbe való belépés, vagy onnan való kilépés elhatározása,

b../ a felügyelő bizottság és az alapszabály 13.pontjának F/1-2-3. pontja alatt megnevezett bizottságok

beszámolójának elfogadása,

c./ az éves költségvetés végrehajtásáról és a Szövetség pénzügyi helyzetéről szóló beszámoló elfoga-

dása, a következő évi költségvetés elfogadása,

f./ az elnökség tagjai közül az Országos Szövetség és egyben az elnökség elnökének, elnökhelyette-

sének, a két alelnöknek, a felügyelő bizottság elnökének és tagjainak, az etikai bizottság elnökének

megválasztása, visszahívása,

g./ a tag felvétele és kizárása,

h./ döntés a tagdíj mértékéről.


17./

A küldöttgyűlés összehívása, napirendjének összeállítása, előkészítése

/1/.

A küldöttgyűlést szükség szerint, de legalább évi egy alkalommal össze kell hívni ( rendes küldöttgyülés).

/2/.

A küldöttgyűlést össze kell hívni akkor is, ha azt

a./ a tagok 1/3-a, vagy a küldöttek 1/4-e - az ok és a cél megjelölésével – írásban indítványozza,

b./ a törvényességi felügyeletet gyakorló szerv elrendeli,

c./ az elnökség vagy a felügyelő Bizottság létszáma eredeti létszámának felére csökken.

( rendkívüli küldöttgyűlés )

A rendkívüli küldöttgyűlést az erre okot adó körülmény bekövetkezésétől számított 45 napon belül össze kell hívni.

/3/.

A küldöttgyűlés összehívásáról és napirendjérőll az elnökség rendelkezik.

/4/.

A küldöttgyűlés napirendjére kell tűzni a tagok által előre beterjesztett javaslatokat is.

A tagok által előre beterjesztett javaslatokat abban az esetben lehet napirendre tűzni, ha azokat a küldöttgyűlés időpontja előtt legalább 21 nappal benyújtották az elnökséghez.

/5/.

A határidő után beterjesztett tagi javaslatokat, vagy a küldöttgyűlésén előterjesztett napirendi javaslatokat csak abban az esetben lehet megtárgyalni, ha a küldöttgyűlésen valamennyi küldött jelen van, és egyhangúlag egyetért a meghívón nem szereplő új napirendi pont felvételével.

/6/.

A küldöttgyűlési meghívót – igazolható módon - 15 nappal a küldöttgyűlés megtartása előtt ki kell küldeni. A meghívónak tartalmaznia kell a küldöttgyűlés megtartásának helyét, idejét, napirendjét. A meghívóban a küldöttgyűlés határozatképtelensége esetére a küldöttgyűlés ismételten is összehívható.

A küldöttgyűlésre a küldötteken kívül meg kell hívni a felügyelő bizottság elnökét és a főtitkárt.


18./

A küldöttgyűlés lefolyása

/1/.

A küldöttgyűlésen az elnök, akadályoztatása esetén az elnökhelyettes, vagy az elnökség által választott elnökségi tag vezeti le.A levezető elnök feladata a küldöttgyűlés határozatképességének megállapítása, amely a jelenléti ív alapján történik.

/2/.

A küldöttgyűlés határozatképességéhez a küldöttek több, mint felének jelenléte szükséges.

/3/.

Amennyiben a küldöttgyűlés a meghívón közölt kezdési időponttól számított fél órán belül nem válik határozatképessé, a küldöttgyűlést el kell halasztani és későbbi időpontban - ami lehet azonos napon is - a küldöttgyűlést ismételten össze kell hívni. Az ismételt küldöttgyűlés az eredeti napirendre felvett kérdésekben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes, feltéve, hogy a küldötteket a mulasztás jogkövetkezményeiről az eredeti meghívóban tájékoztatták.

A megismételt küldöttgyűlés az alapszabályt nem módosíthatja és nem mondhatja ki a szövetség feloszlását, vagyonának felosztását.

19./

Határozathozatal

/1/.

A küldöttgyűlés határozatait általában a küldöttek egyszerű többségével, nyílt szavazással hozza.

Bármely küldött indítványozhatja a titkos szavazást. Ha javaslatát a küldöttgyűlés 2/3-os többséggel elfogadja, a határozatot titkos szavazással kell meghozni.

Minden küldöttnek egy szavazata van. Szavazategyenlőség esetén a levezető elnök szavazata dönt.

/2/.

Minősített ( a jelenlévők 2/3-át kitevő ) szótöbbség szükséges :

a./ az alapszabály megállapításához és módosításához,

b./ a tisztségviselők megválasztásához az első választási fordulóban.

A választás második fordulójában egyszerű szótöbbséggel határoz a küldöttgyűlés.

c./ a tisztségviselők visszahívásához,

d./ az Országos Szövetség megszűnésének kimondásához, vagyonának felosztásához,

d./ a tag kizárásához,

e./ ha a törvény így rendeli.

Az Országos Szövetség feloszlásának kimondásához és vagyonának felosztásához az összes küldött szavazatának 2/3-os többsége szükséges.

/3/.

Ülésen kívüli / írásbeli / határozathozatal

A küldöttgyűlés – az alapszabály megállapítása és módosítása, az éves beszámoló valamint az éves költségvetés elfogadása, az Országos Szövetség tisztségviselőinek megválasztása és felmentése kivételével – ülésen kívül is hozhat határozatot, különösen ha azt a célszerűség vagy költségkímélés indokolja.

Az ülésen kívül eldöntendő ügyben a határozatjavaslatot legalább nyolc napos szavazat leadási határidő kitűzésével írásban kell a küldöttekkel közölni, akik szavazatukat írásban adják meg.

Nem hozható meg a határozat ülésen kívül, ha a szavazásra felhívást követő nyolc napon belül a küldöttek legalább 1/4-e a határozatjavaslat megtárgyalására a küldöttgyűlés összehívását indítványozza.

Az írásbeli szavazás akkor érvényes, ha a szavazási határidőben legalább a küldöttgyűlés határozatképességéhez szükséges számú küldött szavazata beérkezik.

A határozatjavaslat szövegének kiegészítése vagy módosítása ellenszavazatnak számít.

A határozatjavaslat elfogadásához a szavazásban részt vett küldöttek egyszerű többségének igen szavazata szükséges,- kivéve ha adott ügyben az alapszabály minősített szótöbbséget ír elő.

A szavazás eredményét a határidőben beérkezett szavazatok alapján, jegyzőkönyvben kell megállapítani. A határozatot s szavazási határidő utolsó napján kell meghozottnak tekinteni. A szavazás eredményéről a főtitkár köteles írásban tájékoztatni a küldötteket és a térségi szövetségeket, a szavazási határidő lejártát követő nyolc napon belül.20. /

A küldöttgyűlés dokumentálása, küldöttgyűlést követő feladatok

/1/.

A küldöttgyűlésen jegyzőkönyvet kell vezetni, amelyet 8 napon belül kell írásba foglalni.

/2/.

A küldöttgyűlés határozatairól nyilvántartást kell vezetni / Határozatok Tára /.

/3/.

A küldöttgyűlés személyt érintő határozatát az érintettet írásban kell közölni.B.

ELNÖKSÉG


21./

Az elnökség a Szövetség általános hatáskörű irányító testülete, amely a hatályos jogszabályok, az alapszabály és a küldöttgyűlés határozatai adta keretek között szervezi és irányítja a Szövetség tevékenységét. Az elnökség 12 tagú.


22./

/1/.

Az elnökség létrehozása úgy történik, hogy minden tagszervezet – a saját küldöttjei közül, a saját alapszabályának megfelelő módon - térségi szövetségenként 1-1 fő elnökségi tagot választ / delegál / az Országos Szövetség elnökségébe.

/2/.

Az elnökség tagjává nem választható az a személy, aki olyan tisztséget tölt be más társadalmi szervezetnél, szövetségnél vagy gazdálkodó szervezetnél, amely összeférhetetlen az Országos Szövetség elnökségi tagságával. / Pl. igazgatótanácsi, felügyelő bizottsági tag cukorgyári gazdálkodó szervezetben /


23./

Az elnökség kizárólagos hatáskörébe tartozik :

a./ az Országos Szövetség törvényes és alapszabályszerű működésének biztosítása,

b./ az Országos Szövetség küldöttgyűlésének összehívása,

c./ a küldöttgyűlési határozatok végrehajtásának megszervezése, ellenőrzése.


24./

/1/.

Az elnökség szükség szerint, de évente legalább 2 alkalommal ülésezik.

/2/.

Az elnökség üléseit az elnök, akadályoztatása esetén az elnökhelyettes hívja össze. Az ülés helyét, időpontját és a megtárgyalandó napirendet tartalmazó meghívót - az előterjesztések megküldésével - legalább 8 nappal korábban kell elküldeni az elnökség tagjainak és a meghívottaknak. Halaszthatatlanul sürgős esetben az elnök rövidebb határidőt is megállapíthat.

Az elnökségi ülésre az elnökségi tagokon kívül – tanácskozási joggal - meg kell hívni a felügyelő bizottság elnökét és a főtitkárt.

/3/.

Az Elnökség határozatképes, ha az ülésen tagjainak legalább 2/3-a jelen van.

/4/.

Az elnökség határozatait a jelenlévő tagok 2/3-ának egyetértő szavazatával hozza, általában nyílt szavazás során. Minden elnökségi tagnak – ide értve az elnököt, elnökhelyettes és az alelnököket is – 1 szavazata van. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.

A határozathozatal során a szavazástól való tartózkodás nem megengedett.

Nem kötelezhető szavazásra, aki az ügyben saját személyben vagy közeli hozzátartozója (Ptk.685.§.b./ pontja ) révén érdekelt.

/5./

Az elnökségi ülésről jegyzőkönyvet kell vezetni.

C.

ÜGYVEZETŐ ELNÖKSÉG

26./

/1/.

Ügyvezető elnökség az Országos Szövetség operativ irányító és végrehajtó szerve, amely a két elnökségi ülés közötti időszakban – az elnökség kizárólagos hatáskörébe utalt ügyek kivételével – dönt és intézkedik az elnökség hatáskörébe tartozó ügyekben, az elnökség utólagos tájékoztatásának kötelezettségével.

/2/.

Az ügyvezető elnökség tagjai az elnök, az elnökhelyettes és a két alelnök.

/3/.

Az ügyvezető elnökség szükség szerint, de legalább negyedévenként egyszer ülésezik.

/4/.

Az ügyvezető elnökség összehívására, előkészítésére, lefolytatására, határozathozatalára, dokumentálására az elnökségre vonatkozó szabályok értelemszerűen irányadók a következő eltérésekkel :D.
FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG


27./

/1/.

A küldöttgyűlés a szövetség gazdálkodásának és vagyonkezelésének ellenőrzésére elnökből és négy tagből álló felügyelő bizottságot választ, 3 évre

/2/.

A felügyelő bizottság elnökére és tagjaira vonatkozó személyi javaslatot - a térségi szövetségek véleményét figyelembe véve - a jelölő bizottság terjeszti a küldöttgyűlés elé.

/3/.

A felügyelő bizottság tagjának megválasztható olyan, - a térségi szövetség által javasolt és a jelölő bizottság által elfogadott – köztiszteletben álló, a cukorrépa termesztéssel kapcsolatban lévő, vagy az Országos Szövetség alapszabály szerinti célját elfogadó személy is, aki nem térségi szövetségi tag

/4/.

A felügyelő bizottság elnöke és tagjai a szövetségben más tisztséget nem viselhetnek. Nem lehetnek egymásnak, illetőleg az elnökség tagjainak közeli hozzátartozói. A bizottságnak nem lehet tagja az Országos Szövetséggel munkaviszonyban álló személy, a számviteli feladatokat ellátó személy és annak közeli hozzátartozója, illetve a számviteli feladatokat ellátó gazdálkodó szervezet tagja, vagy munkavállalója.

/5/.

A Felügyelő Bizottság feladata:

a./ a Szövetség számvitelének, pénz és vagyonkezelésének , a bizonylati fegyelem betartásának vizs-

gálata,

b./ a társadalmi szervek gazdálkodására vonatkozó jogszabályok és egyéb kötelező előírások betartá-

sának ellenőrzése,

c./ az éves költségvetési terv véleményezése,

d./ az éves költségvetés végrehajtásának ellenőrzése, ezen belül a gazdálkodás szabályszerűségének,

célszerűségének,az előirányzott bevételek és kiadások teljesítésének vizsgálata,

e./ a tagdíjak befizetésének ellenőrzése,

f./ az éves beszámoló és mérleg ellenőrzése,

g./ a vagyon megóvása érdekében szükséges intézkedések megtételének ellenőrzése.

/6/.

A felügyelő bizottság üléseit legalább negyedévenként tartja, Az üléseket a bizottság elnöke írásbeli meghívóval hívja össze, 15 nappal az ülést megelőzően. A felügyelő bizottság határozatképességéhez a tagok több, mint felének jelenléte szükséges. Az ülés határozatképtelensége esetén a felügyelő bizttságot 8 napon belül újra össze kell hívni. A megismételt ülés határozatképességéhez is szükséges a tagok több, mint felének a jelenléte. .A Felügyelő bizottság a hatáskörébe tartozó ügyekben nyilt szavazással, egyszerű szótöbbséggel határoz, szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. A felügyeló bizottság üléseiről jegyzőkönyv készül, amelyet az elnök és a jegyzőkönyvvezető ír alá.

/7/.

A felügyelő bizottság működése során az Országos Szövetség gazdálkodásával kapcsolatosan bármely iratba betekinthet, a tisztségviselőktől tájékoztatást kérhet, és szakkérdésekben az Országos Szövetség költségére szakértőt vehet igénybe.

/8/.

A felügyelő bizottság ellenőrzési megállapításairól az elnökséget írásban, vagy az elnökségi ülésen résztvevő elnöke útján szóban tájékoztatja. Hiányosság esetén az elnökség köteles a szükséges intézkedést megtenni és erről a felügyelő bizottságot tájékoztatni.E.

ETIKAI BIZOTTSÁG


28./

Az etikai bizottság létrehozása úgy történik, hogy minden tagszervezet – a saját alapszabályának megfelelő módon - térségi szövetségenként 1-1 fő tagot választ / delegál / az Országos Szövetség etikai bizottságába.


29./

Az etikai bizottság feladata :

a./

Alapszabály sértés alapos gyanúja, vagy tisztségviselő visszahívására irányuló kezdeményezés esetén az ügy kivizsgálása és ennek eredményéhez képest indítvány terjesztése a döntési hatáskörrel rendelkező szerv elé.

b./

Az Országos Szövetség vagy szervei által hozott törvénysértő határozat esetén – a tag vagy az elnökség kezdeményezésére - peren kívüli egyeztetés lefolytatása a keresetindítás előtt.


30./

Az etikai bizottság konkrét ügyben eljáró 3-5 tagú tanácsát az etikai bizottság elnöke jelöli ki.

Az etikai bizottság saját ügyrendjében határozza meg működési, eljárási szabályait.F.

SZAKBIZOTTSÁGOK


31./

/1/.

A testületi szervek döntéseinek szakmai megalapozása, az uniós és nemzetközi társ-szövetségekkel való együttműködés szervezettségének biztosítása, a cukorrépa termesztés fejlesztése, a műszaki,-technikai háttér javítását célzó lehetőségek feltárása végett az alábbi szakbizottságok működnek :

  1. EU bizottság

  2. Répa átvételi és ellenőrző bizottság

  3. Együttmőködési-,termelésfejlesztési és technikai bizottság

/2/.

A felsorolt szakbizottságok létrehozása úgy történik, hogy minden tagszervezet – a saját alapszabályának megfelelő módon - térségi szövetségenként 1-1 fő tagot választ / delegál / az Országos Szövetség szakbizottságaiba.

/3/.

Az egyes szakbizottságok elnöki funkcióját az Országos Szövetség mindenkori elnökhelyettese, és két alelnöke tisztségénél fogva látja el, az alábbi felosztás szerint :

a./ EU bizottság elnöke az elnökhelyettes

b./ Répa átvételi és ellenőrző bizottság elnöke az egyik alelnök

c./ Együttműködési-,termelésfejlesztési és technikai

bizottság elnöke a másik alelnök

/4/.

Az egyes szakbizottságok feladatkörét – a bizottság szaktrületéhez és a CIBE-ben működő társbizottság feladatköréhez igazodóan – a bizottság elnökének javaslatára az elnökség a szervezeti szabályzatban határozza meg.

/5./

Valamennyi szakbizottság elnöke és a főtitkár / együtt / képviselik az Országos Szövetséget a CIBE-ben működő társbizottságban, mint annak tagjai.

32./

/1/.

A jogi-,közgazdasági választmány az Országos Szövetség konzultatív szakmai testületeként működik. A választmány tagjait – 5 fő jogászt és 5 fő közgazdászt – a térségi szövetség által javasolt szakemberek közül az elnökség választja ki és kéri fel a választmányban való közreműködésre.

/2/.

A választmány működtetésének célja a cukorrépa termelőket érintő jogi és közgazdasági feltételrendszer elemzése, a cukorrépa termesztőket általánosan érintő országos jelentőségű jogi-, közgazdasági problémák megoldásának szakmai elősegítése, továbbá a cukorrépa termékértékesítési szerződések előkészítésében való szakmai közreműködés.

/3/.

A választmány egészét, vagy – a konzultációt igénylő kérdéstől függően – annak egyik, vagy másik szakágát az elnökség, ügyvezető elnökség vagy a főtitkár jogosult a téma közlésével összehívni, szükség szerint.

/4/.

A választmány kötetlen formában tanácskozik, a konzultációt a főtitkár vezeti le, és eredményéről emlékeztetőt készít.
33./

A szakbizottságok , illetve a jogi-,közgazdasági választmány ülésén résztvevő tag részére a megjelenésével felmerült indokolt költségeket kell megtéríteni.G.

TITKÁRSÁG


34./

/1/.

A titkárság az Országos Szövetsége ügyintéző szervezete.

Feladata, hogy az alapszabály, az éves költségvetés, valamint a küldöttgyűlés, elnöség, ügyvezető elnökség határozatainak kereteiben, az elnök utasításainak megfelelően ellássa az Országos Szövetség folyamatos ügyvitelét, és az ahhoz kapcsolódó adminisztrációs, nyilvántartási feladatokat.

A Titkárság működési szabályzatát az Elnökség állapítja meg.

/2/.

A titkárságot a főtitkár irányítja.


35/.

Főtitkár

/1/.

Főtitkárrá büntetlen előéletű, felsőfokú agrár iskolai végzettséggel, legalább öt éves termelésben/ vagy igazgatásban eltöltött vezetői gyakorlattal, valamint idegen nyelvtudással / francia, vagy angol, vagy német / rendelkező személy nevezhető ki.

/2/.

Az Országos Szövetség főtitkári munkakörének betöltésére nyilvános pályázat alapján történik, a beérkezett pályázatok elbírálása és a főtitkár kinevezése az elnökség hatáskörébe tartozik.

/3/.

A főtitkár az Országos Szövetség vezetőállású munkavállalója, aki az elnök közvetlen irányításával, önállóan, személyes felelősséggel tervezi, szervezi, irányítja és ellenőrzi a titkárság munkáját és személyes feladatainak ellátásával, valamint az oda beosztott dolgozók közvetlen irányítása útján biztosítja a titkárság feladatkörének ellátását.


TISZTSÉGVISELŐK


Tisztségviselőkre vonatkozó általános szabályok


36./

/1/.

Az Országos Szövetségben tisztséget az viselhet, aki nagykorú, a közügyek gyakorlásától nincs eltiltva és – az alapszabály eltérő rendelkezése hiányában - tagja valamely térségi szövetségnek.

/2/.

A tisztségviselői megbízatás három évre szól, kivéve ha ciklus közben megüresedett tisztséget kell betölteni / időközi választás / Ilyenkor a tisztségviselő megválasztása a ciklusból még hátralévő időre történik.


37./

/1/.

Az Országos Szövetség küldöttgyűlése az elnökségi tagok közül választja meg :

/2/.

Az Országos Szövetség elnöki tisztét nem töltheti be olyan személy, aki egyidejűleg elnöke vagy titkára valamely térségi szövetségnek.

Az elnökhelyettes és az alelnökök nem tartozhatnak ugyanahhoz az érdekcsoporthoz.

Az érintett köteles haladéktalanul bejelenteni, ha személyével összefüggésben ilyen összeférhetetlenségi ok áll fenn.


38./

A tisztségviselők közvetlenül, illetve testületük elnökén keresztül a küldöttgyűlésnek tartoznak beszámolással és felelősséggel.

A tisztségviselők tevékenységüket társadalmi munkában végzik. A küldöttgyűlés részükre tiszteletdíjat állapíthat meg.

A tisztségviselők jogosultak a tisztségük elltására során felmerült költségeik megtérítésére.


39./

/1/.

A tisztségviselői megbízatás megszűnik:

/2/.

Visszahívásnak akkor van helye, ha a tisztségviselő tevékenységével, magatartásával arra alapos okot ad.

A tisztségviselő visszahívását az Etikai Bizottságnál írásban kezdeményezheti az a térségi szövetség, amelynek tagja a tisztségviselő, továbbá az Országos Szövetség elnöksége, és felügyelő bizottsága.

Az Etikai Bizottság a kezdeményezést köteles megvizsgálni, a visszahívás kérdésében 60 napon belül írásbeli javaslatot készíteni és átadni az elnökségnek. Ha a javaslat a tisztségviselő visszahívását indítványozza, az indítványt köteles az elnökség a soronkövetkező küldöttgyűlés napirendjére tűzni.

A tisztségviselő visszahívásáról a küldöttgyűlés 2/3-os szótöbbséggel dönt, határozatát írásban kézbesíteni kell a visszahívott tisztségviselőnek, a kezdeményezőnek, és annak a társégi szövetségnek, amelynek tagja a visszahívott tisztségviselő.

/3/.

A tisztségviselő tisztségéről bármikor, indokolás nélkül lemondhat, de köteles tisztségét az irásbeli lemondásának az Országos Szövetséghez történt beérkezését követően – eltérő elnökségi döntés hiányában - még 60 napig ellátni.


A.

ELNÖK

40./

/1/.

A Országos Szövetség elnöke, az Országos Szövetség vezető tisztségviselője, aki a jogszabályok és az alapszabály kereteiben irányítja és vezeti az Országos Szövetség tevékenységét.

/2/.

Az elnök feladatai:

a./ az elnökségi ülések közötti időszakban irányítja az Országos Szövetséget,

b./ közvetlenül irányítja és ellenőrzi a főtitkár munkáját,

c./ az elnökség döntésének megfelelően biztositja a küldöttgyűlés összehívását és előkészítését,

d./ összehívja az elnökséget és az ügyvezető elnökséget,

e./ ellátja a küldöttgyűlésen, az elnökségi ülésen és az ügyvezető elnökségi ülésen a levezető elnöki

feladatokat,

f./ biztosítja az Országos Szövetség törvényes működését,

g./ irányítja és ellenőrzi a küldöttgyűlési, az elnökségi, ügyvezető elnökségi határozatok végrehajtását,

h./ figyelemmel kíséri a testületi szervek munkáját,

i./ a hírközlő szerveket tájékoztatja a Szövetség tevékenységéről,

j./ kapcsolatot tart a térségi szövetségekkel, azok elnökein keresztül,

k./ ápolja az Országos Szövetség belföldi és nemzetközi szakmai és társadalmi kapcsolatait,

l./ eleget tesz az Országos Szövetség elnökére a nemzetközi kapcsolatokból háruló kötelezettségeknek.

/3/.

Az elnök hatásköre:

a./ az Országos Szövetség képviselete, az Országos Szövetség képviseletére meghatalmazás adása,

b./ az Országos Szövetség nevében önálló aláírási jogkör gyakorlása,

c./ a – főtitkár kinevezése, munkaviszonyának megszűntetése kivételével – munkáltató jogkör gyakor-

lása az Országos Szövetség munkavállalói felett,

d./ döntési jogkör gyakorlása mindazokban az ügyekben, amelyek nem tartoznak a küldöttgyűlés,

az elnökség, az ügyvezető elnökség, a felügyelő bizottság, illetve az Országos Szövetség

más szervének hatáskörébe.

e./ az Országos Szövetség bankszámlája feletti rendelkezés, általános utalványozási jog gyakorlása.

/4/.

Az elnököt akadályoztatása esetén az elnökhelyettes helyettesíti.


B.

ELNÖKHELYETTES

41./

/1/.

Az elnök akadályoztatása esetén annak általános helyetteseként ellátja az elnök feladatait és gyakorolja hatáskörét.

/2/.

Áz elnökhelyettes állandó / önálló / feladatát képezi az EU bizottság elnöki teendőinek ellátása, az EU bizottság működtetése, a bizottságra háruló szakági feladatok ellátásának biztosítása, a CIBE párhuzamos bizottságával való kapcsolattartás és együttműködés, az Országos Szövetség képviselete a CIBE párhuzamos bizottságában és ott a tagsággal járó feladatok ellátása.

/3/.

Az elnökhelyettes felelős az EU bizottság tevékenységéért, arról köteles beszámolni az elnökségnek és a küldöttgyűlésnek.


C.

ALELNÖKÖK

42./

/1/.

Az Országos Szövetségnek két alelnöke van.

/2/.

Az alelnökök feladatát képezi – elnökségi és ügyvezető elnökségi tisztségükből adódó feladataik ellátása mellett , éppen e tisztségükből adódóan – a feladatkörükbe utalt szakbizottság elnöki teendőinek ellátása, a bizottság működtetése, a bizottságra háruló szakági feladatok ellátásának biztosítása, a CIBE párhuzamos bizottságával való kapcsolattartás és együttműködés, az Országos Szövetség képviselete a CIBE párhuzamos bizottságában és ott a tagsággal járó feladatok ellátása.

/3/.

Az alelnökök felelősek az irányításuk alatt álló szakbizottság munkájáért, arról kötelesek számot adni az elnökségnek és a küldöttgyűlésnek.VI.

AZ ORSZÁGOS SZÖVETSÉG GAZDÁLKODÁSA


43./

/1/.

Az Országos Szövetség - a pénzügyi szabályok betartásával – önállóan gazdálkodik saját vagyonával, saját vagyonával felel tartozásaiért. A tagok – a tagdíj megfizetésén túl – az Országos Szövetség tartozásaiért nem felelnek.

/2/.

Az Országos Szövetség vagyona elsősorban az alábbi bevételeiből képződik.

/3/.

A tagdíj mértékét a küldöttgyűlés - a költségvetés elfogadásával - együtt évente határozza meg.

/4/.

Az Országos Szövetség a küldöttgyűlés által jóváhagyott éves költségvetés alapján gazdálkodik.

/5/.

Az Országos Szövetség nyereséget nem képez, az éves bevételek költség felhasználáson felüli részét a következő évi feladatok megvalósítására fordítja, a küldöttgyűlés döntése szerint.VII.

AZ ORSZÁGOS SZÖVETSÉG KÉPVISELETE


44./

Az Országos Szövetség képviseletére az elnök, akadályoztatása esetén az elnökhelyettes, továbbá a főtitkár jogosult. Nevezettek képviseleti joga önálló.


45./

Az Országos Szövetség bankszámlája felett rendelkezésre önállóan jogosultak : az elnök, a főtitkár.


46./

Az elnök képviseleti jogát meghatározott ügyekben, vagy az ügyek meghatározott csoportjában a szövetség más tisztségviselőjére, vagy munkavállalójára irásban átruházhatja.

VIII.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK


47./

Az Országos Szövetség megszűnik, ha:

a./ a küldöttgyűlés a feloszlást, vagy önállóságát feladva más társadalmi szervezettel való egyesülést ki-

mondja, vagy

b./ a bíróság feloszlatja, vagy megállapítja a megszűnését.

Az Országos Szövetség megszűnése esetén vagyonát a megszűnéskor nyilvántartott a tagok között , a tagdij fizetés arányában kell felosztani.


48./

A jelen alapszabályban nem szabályozott kérdésekben az 1989. évi II. törvény, illetőleg a Ptk. 57-60. §.-ában foglaltak az irányadók.


49./

A Cukorrépa Termesztők Országos Szövetségének 2004.december 1-i küldöttgyűlése a Szövetség alakuló közgyűlésén elfogadott alapszabályát annak valamennyi módosításával együtt hatályon kívül helyezi és annak helyébe az elfogadása napjával a jelen egységes szerkezetbe foglalt új alapszabály szövegét lépteti.

Az etikai bizottság és a 13.F. pont szerinti szakbizottságok létrehozásának határideje : 90 nap.

Az Országos Szövetség tisztségviselőinek mandátuma 2006. június 30. napjáig tart.


Budapest, 2004. december hó 1. napján


A küldöttgyűlési jegyzőkönyv aláírói :( Mód Sándor ) ( Barczáné Tilek Klára ) ( Simon Attila ) ( Szarvas Pál )

levezető elnök jkv. jkv. hitelesítő jkv. hitelesítő