H - 6300 Kalocsa, Obermayer tér 9
Telefon:  (0036)78-600-303  Telefax: (0036)78-461-256  email: titkarsag@ctosz.hu
Nyomtató barát változat
Cukorrépa Termesztők Országos Szövetsége

A CUKORRÉPA TERMESZTŐK ÉS CUKORGYÁRTÓK
SZAKMAKÖZI ÁLLANDÓ BIZOTTSÁGÁNAK

MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

 1. A Szakmaközi Állandó Bizottság feladatköre

  1. A Szakmaközi Állandó Bizottság (továbbiakban: Bizottság) a Szakmaközi Egyezmény által nevesített szakmaközi egyeztető fórum

  2. A Bizottság hatáskörébe az alábbi feladatok tartoznak:

   • a Szakmaközi Egyezmény egyes rendelkezéseinek értelmezésével kapcsolatos vitás ügyek megoldása

   • a Vegyes Bizottság határozatával szemben előterjesztett jogorvoslati kérelmek elbírálása; továbbá

a Bizottság figyelemmel kíséri a Szakmaközi Egyezmény rendelkezéseinek érvényesülését, előterjesztést tehet a Szakmaközi Egyezmény módosítását illetően a szerződő felek (CTOSZ és CIE) részére.

 1. A Szakmaközi Állandó Bizottság létrehozása

  1. A Szakmaközi Egyezmény hatálya alatt a felek 6 tagú Szakmaközi Álladó Bizottságot működtetnek, amelybe mindkét fél 3–3 tagot delegál.

  2. A delegált tag megbízatása határozatlan időre szól, és visszahívással szűnik meg. A delegált visszahívására a delegáló fél jogosult.

  3. A delegált tag maga helyett – teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt írásbeli meghatalmazással – esetenként helyettesítésével képviselőt megbízhat, aki teljes jogkörrel eljárhat.

 2. Az ülések helye

  A Bizottság üléseinek helye a CIE, vagy a CTOSZ székhelye. Az ülés megtartásának tárgyi feltételeit az összehívó fél biztosítja.

 3. A Bizottság összehívása

  1. A Bizottság összehívására bármely bizottsági tag jogosult, az ülés tárgyának, napirendjének és időpontjának megjelölésével, a többi bizottsági tagnak írásban (levélben, faxon, e-mailen) küldött meghívóval. Az ülést összehívó bizottsági tag az ülés összehívásáról a CIE vagy a CTOSZ titkárságát azonos módon kell értesítenie, hogy az ülés megtartásának feltételeit biztosítani tudják.

  2. Az ülésre a tagokkal azonos módon, tanácskozási joggal meg kell hívni:

    • a CIE igazgatóját

    • a CTOSZ főtitkárát

  3. Az ülés nem tűzhető ki a meghívó kiküldésének napját követő 3. munkanapnál korábbi, illetőleg a 7. munkanapnál későbbi időpontra.

  4. A szabályosan értesített bizottsági tag, illetve meghatalmazott képviselője (a továbbiakban a tag alatt a tag meghatalmazott képviselője is értendő) távolmaradása az ülés megtartásának nem akadálya.

 4. A bizottsági ülések lefolyása

  1. Az Állandó Bizottság ülésének levezető elnöki tisztségét az a tag látja el, aki az ülést összehívta.

  2. Az ülés akkor határozatképes, ha azon mindkét fél legalább 2-2 taggal képviselteti magát

  3. Az ülés megnyitását követően a levezető elnök megállapítja az összehívás szabályszerűségét a Bizottsági ülés határozatképességét, valamint javaslatot tesz a jegyzőkönyv vezető személyére.

  4. Az ülésen a meghívóban nem szereplő ügy csak akkor tárgyalható, ha valamennyi tag jelen van, és a jelenlevők egyhangúlag elfogadják az új tárgykör megtárgyalását

  5. Az ülésen csak a bizottság tagjai, tagonként egy meghívott szakértő, a kötelezően meghívandó személyek és a jegyzőkönyv vezető vehetnek részt.

  6. Bármelyik fél jogosult kérni az elnöklő tagtól az ülés egyszeri, legfeljebb 30 perces felfüggesztését konzultáció céljából.

  7. A napirendre tűzött ügyet az ülésen döntésre kell vinni, vagy a tárgyalások folytatásáról a döntéshozatalra vonatkozó szabályok szerint határozhat a Bizottság.

 5. Döntési mechanizmus

  1. Az ügy eldöntése során a bizottság minden tagja egyenlő jogokkal bír. Minden tagot egy szavazat illet meg.

  2. A Bizottság döntéseit határozati formában, egyhangú szavazással hozza meg.

  3. A határozatot az ülés jegyzőkönyvében rögzíteni kell.

 6. Eljárás megegyezés hiányában, illetőleg a megállapodás megszegése esetén

  1. Ha a felek az ülésen az ügyet nem tudják érdemben lezárni, és a tárgyalások folytatásának időpontjában sem tudtak megállapodni, akkor bármely fél jogosult Választottbírósághoz fordulni, az ülést követő 30 naptári napon belül. Ezt a határidőt felek jogvesztő jogvesztő határidőnek tekintik és fogadják el.

  2. Abban az esetben, ha az ülésen elfogadott megállapodást a felek egyike a másik fél írásbeli felhívása ellenére sem hajlandó betartani, az ezáltal sérelmet szenvedett fél jogosult Választottbírósághoz fordulni.

 7. Választottbírósági kikötés

A felek kölcsönösen kijelentik, hogy a Döntési mechanizmus és az Eljárás megegyezés hiányában, illetőleg a megállapodás megszegése esetén fejezetekbe tartozó ügyek esetén kialakuló vitákban az Agrárkamara mellett működő Állandó Választottbíróság hatáskörének és illetékességének alávetik magukat.
Kikötik, hogy a Választottbíróság 3 bíróból álló tanácsban jár el, amelyben mindkét fél 1-1 bírót választ, a tanács elnökét a felek által választott két bíró jelöli ki. Az eljárásra a Választottbíróság eljárási rendje vonatkozik.

 1. Az ülés dokumentálása

  1. Az ülésről – egyidejű írásba foglalással – jegyzőkönyvet kell felvenni.

  2. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az ülés idejét, helyét, tárgyát, jelenlevőit, a levezető elnök megnevezését, az elhangzott álláspontok lényegének összefoglalását, az ülés eredményét – amennyiben az ülésen határozat született – a határozat szószerinti szövegét, az ülés résztvevőinek és a jegyzőkönyvvezetőnek az aláírását.

  3. A jegyzőkönyv 1-1 példányát az ülésnapon, az aláírásokat követően ki kell adni az ülés résztvevőinek.

 2. A működési Szabályzat elfogadása

Jelen Működési Szabályzatot a felek az alul jelzett napon elfogadták.

Kelt: Budapest, 2004.08.26

CTOSZ CIE
Nevében Nevében
Szőke Géza dr. Pokol Balázs
Elnök Elnök