H - 6300 Kalocsa, Obermayer tér 9
Telefon:  (0036)78-600-303  Telefax: (0036)78-461-256  email: titkarsag@ctosz.hu
Nyomtató barát változat
Cukorrépa Termesztők Országos Szövetsége
1582009fvm

158/2009. (XI. 19.) FVM rendelet

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 136/2008. (X. 18.) FVM rendelet módosításáról
A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:
1. § (1) Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 136/2008. (X. 18.) FVM rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § (1) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[E rendelet alkalmazásában:]
e) illetékes LEADER HACS: az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1698/2005/EK tanácsi rendelet 3. és 4. tengelyének keretében megalakuló helyi akciócsoportok elismerési rendjével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 93/2007. (VIII. 29.) FVM rendelet alapján előzetesen elismert helyi közösségek tervezési folyamatával, és a LEADER csoportok kiválasztásával kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 147/2007. (XII. 4.) FVM rendeletben elismert LEADER helyi akciócsoport, amely az e rendelet szerinti tervezési területen látja el a munkaszervezetén keresztül az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program III. és IV. tengely intézkedéseinek delegálási szerződés keretein belüli végrehajtását;”
(2) Az R. 2. § (1) bekezdés g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[E rendelet alkalmazásában:]
g) ügyfél: a 4. számú melléklet szerinti településen működő, induló mikrovállalkozás, a gazdasági társaságokról szóló törvénynek megfelelően működő előtársaság vagy olyan természetes személy, aki vállalja, hogy a támogatás megítélését követően az első kifizetési kérelem benyújtásának időpontjáig egyéni vállalkozóként működik.”
2. § (1) Az R. 3. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[E rendelet alapján támogatható tevékenységek, eszközök és az elszámolható költségek:]
b) Vhr. 30. §-ában foglaltaknak megfelelő, csak a gazdasági tevékenységgel érintett épülethez, épületrészhez tartozó, a fejlesztési tevékenységhez kapcsolódó építési munka, új épület kialakítása;”
(2) Az R. 3. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Ha a (2) bekezdés b) és c) pontjában foglalt tevékenységek közvetlenül nem csak a gazdasági tevékenységgel érintett épületet vagy épületrészt érintik, akkor az elszámolható kiadásokat alapterület arányosan kell meghatározni.”
(3) Az R. 3. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) E rendelet alapján nem igényelhető támogatás
a) motorral hajtott szárazföldi, légi, vízi közlekedési jármű vagy sporteszköz beszerzésére,
b) termőföld és ingatlan vásárlására,
c) ingatlan bérleti díjára,
d) élő állat vásárlására.”
3. § (1) Az R. 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Jelen támogatás alapján megítélhető összeg alapját az Európai Közösséget létrehozó Szerződés (a továbbiakban: EK Szerződés) 87. és 88. cikkének a de minimis támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2006. december 15-i 1998/2006/EK bizottsági rendeletben foglaltaknak megfelelően:
a) a támogatás összege az 1998/2006/EK bizottsági rendelet hatálya alá tartozó tevékenységek esetén ügyfelenként egymást követő három pénzügyi évben nem haladhatja meg a 200 000 eurónak megfelelő forintösszeget;
b) az 1998/2006/EK bizottsági rendelet hatálya alá nem tartozó tevékenységek esetében e rendelet által támogatott célterületek vonatkozásában három egymást követő pénzügyi évben a megítélt támogatás összege nem haladhatja meg a 200 000 eurónak megfelelő forintösszeget;
c) az e rendelet alapján megítélt támogatás az 1998/2006/EK bizottsági rendelet értelmében a de minimis hatálya alá tartozó szervezetek esetében mezőgazdasági célú csekély összegű (de minimis) támogatásnak minősül.”
(2) Az R. 4. §-a a következő (9) és (10) bekezdésekkel egészül ki:
„(9) A beruházás helye szerint illetékes LEADER HACS területén igényelhető legmagasabb támogatási összeget az 5. számú melléklet tartalmazza. Azon LEADER HACS területén, ahol az 5. számú melléklet értelmében az igényelhető támogatási összeg 0 euró, a jogcím keretében támogatási kérelem nem nyújtható be.
(10) Ha az ügyfél nem rendelkezik jogerős támogatási határozattal az e rendelet alapján korábbi támogatási időszakban benyújtott támogatási kérelme vonatkozásában, újabb támogatási kérelem benyújtására jogosult.”
4. § Az R. 5. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Nem jogosult támogatásra a gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének létrehozásáról és a 3037/90/EGK tanácsi rendelet, valamint egyes meghatározott statisztikai területekre vonatkozó EK-rendeletek módosításáról szóló, 2006. december 20-i 1893/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti alábbi tevékenységekhez kapcsolódó fejlesztés:
a) NACE REV. 2. 55 ágazat szerinti szálláshely-szolgáltatás,
b) NACE REV. 2. B nemzetgazdasági ág - bányászat, kőfejtési tevékenység,
c) NACE REV. 2. 4730 ISIC REV. 4. ágazat szerinti gépjármű-üzemanyag kiskereskedelem,
d) NACE REV. 2. 46 ágazat szerinti nagykereskedelem,
e) NACE REV. 2. K ágazat nemzetgazdasági ág - Pénzügyi tevékenység és biztosítási tevékenység,
f) NACE REV. 2. és P Nemzetgazdasági ág - Oktatás, kivéve 85.5 szerinti egyéb oktatás,
g) NACE REV. 2. 02 szerinti erdőgazdálkodási tevékenység,
h) NACE REV. 2. 5210 szakágazaton belüli csak és kizárólag a mezőgazdasági termékek raktározása, tárolása,
i) NACE REV. 2. 7731 szakágazat szerinti mezőgazdasági gép kölcsönzés,
j) NACE REV. 2. 03.2 alágazat szerinti halgazdálkodás,
k) NACE REV. 2. 11. alágazat szerinti italgyártás,
l) NACE REV. 2. 49 ágazat szerinti szárazföldi, csővezetékes szállítás,
m) NACE REV. 2. 50 ágazat szerinti vízi szállítás,
n) NACE REV. 2. 51 ágazat szerinti légi szállítás,
o) NACE REV. 2. L nemzetgazdasági ág - Ingatlanügyletek,
p) NACE REV. 2. 41 ágazat szerinti épületek építése.”
5. § (1) Az R. 6. § (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A támogatási kérelmet postai úton 2009. november 16. és december 16. között, azt követően évente május 1. és május 31. között, valamint október 1. és október 31. között lehet benyújtani a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) által rendszeresített, a (2) bekezdésben meghatározott adattartalmú formanyomtatványon - a Törvény 16. §-a, valamint 21. §-a alapján az MVH és a LEADER HACS között létrejött delegálási szerződés szerint - a beruházás helye szerint illetékes LEADER HACS munkaszervezeti irodájához.
(2) A támogatási kérelemnek a következőket kell tartalmaznia:
a) az ügyfél azonosítására vonatkozó adatok,
b) ÁFA-visszaigénylésre vonatkozó adatok,
c) az igényelt támogatásra vonatkozó adatok,
d) az elszámolható kiadásokra vonatkozó adatok,
e) a fejlesztés előtti állapotra vonatkozó adatok,
f) a tervezett fejlesztésre vonatkozó adatok,
g) az ügyfél nyilatkozata a vonatkozó feltételek megismeréséről és tudomásulvételéről,
h) az ügyfél aláírása.”
(2) Az R. 6. §-a a következő (5)-(6) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Ha az ügyfél a (4) bekezdés b) és c) pontjában meghatározott értékhatárokra tekintettel nem köteles üzleti tervet vagy működtetési és fenntarthatósági tervet benyújtani, a támogatási kérelem elbírálása során az értékeléssel adott pontokat arányosan kell figyelembe venni.
(6) A „Kommunikációs terv” és „A vállalkozás társadalmi felelősségvállalása” című fejezetek nem képezik az üzleti terv vagy a működtetési és fenntarthatósági terv részét, benyújtásuk opcionális, függetlenül az üzleti terv vagy a működtetési és fenntarthatósági terv benyújtási kötelezettségtől. Benyújtásuk esetén a fejezeteket az (5) bekezdésben meghatározott arányosítást követően, a pontozás során egyenként maximum +5 ponttal kell figyelembe venni.”
6. § Az R. 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„7. § A támogatási kérelmek bírálatát - a Törvény 16. §-a, valamint 21. §-a alapján az MVH és a LEADER HACS között létrejött delegálási szerződés szerint - a beruházás helye szerint illetékes LEADER HACS az 1. számú mellékletben, a LEADER HACS területére megállapított pontozási rendszer alapján végzett értékeléssel, továbbá a Törvény 32. § (1) bekezdés c) pontja szerinti rangsor állításával végzi. A támogatási kérelmek rangsorolása után a rendelkezésre álló keret alapján az MVH hozza meg a támogatási határozatot.”
7. § (1) Az R. 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A kifizetési kérelmet postai úton 2009-től kezdődően évente:
a) január 1. és január 31.,
b) április 1. és április 30.,
c) július 1. és július 31.,
d) október 1-31.
között lehet benyújtani.”
(2) Az R. 8. §-a a következő (3)-(4) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A kifizetési kérelmet
a) a 2008. október 19. és 2009. január 10. közötti támogatási időszakban benyújtott és támogatásban részesített támogatási kérelmek vonatkozásában az MVH-hoz,
b) a 2009. január 10-ét követően meghirdetésre kerülő támogatási időszakban benyújtott és támogatásban részesített támogatási kérelmek vonatkozásában - a Törvény 16. §-a, valamint 21. §-a alapján az MVH és a LEADER HACS között létrejött delegálási szerződés szerint - a beruházás helye szerint illetékes LEADER HACS munkaszervezeti irodájába
az MVH által rendszeresített, a (4) bekezdésben meghatározott adattartalmú formanyomtatványon lehet benyújtani.
(4) A kifizetési kérelemnek a következőket kell tartalmaznia:
a) az ügyfél azonosítására vonatkozó adatok,
b) ÁFA-visszaigénylésre vonatkozó adatok,
c) az igényelt támogatásra vonatkozó adatok,
d) az elszámolt kiadásokra vonatkozó adatok,
e) az elszámolt kiadások indokoltságát alátámasztó adatok,
f) a lefolytatott közbeszerzési eljárásokra vonatkozó adatok,
g) a megvalósult fejlesztésre vonatkozó adatok,
h) az ügyfél nyilatkozata a vonatkozó feltételek megismeréséről és tudomásulvételéről,
i) az ügyfél aláírása.”
8. § (1) Az R. 1. számú melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az R. 4. számú melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az R. a 3. melléklet szerinti 5. számú melléklettel egészül ki.
9. § Hatályát veszti az R. 2. § (1) bekezdés f) pontja, 6. § (3) bekezdése, 6. § (4) bekezdés e) pontja.
10. § A Nemzeti Diverzifikációs Program keretében megvalósuló mezőgazdasági üzemek korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások igénybevételének feltételeiről szóló 147/2009. (XI. 6.) FVM rendelet 1. számú melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.
 
Kapcsolódó linkek:
A jogszabály mellékletei a Magyar Közlöny 2009/163. számában (2009. november 19.) olvashatók (PDF; ~14 MB)
 
Kapcsolódó cikkek:
136/2008. (X. 18.) FVM rendelet