H - 6300 Kalocsa, Obermayer tér 9
Telefon:  (0036)78-600-303  Telefax: (0036)78-461-256  email: titkarsag@ctosz.hu
Nyomtató barát változat
Cukorrépa Termesztők Országos Szövetsége
1942009mvh Letölthető anyagok:
icon Közlemény 92,5 kB 2009-12-17 09:16
 
icon 1. számú melléklet-I1349 65,3 kB 2009-12-17 09:16
 
icon 2. számú melléklet-I1350 62 kB 2009-12-17 09:16
 

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal
194/2009. (XII. 17.) számú
KÖZLEMÉNYE
a cukorrépa-termelők cukoripari szerkezet-átalakításhoz kapcsolódó kiegészítő támogatásáról


I. Előzmények


Tekintettel arra, hogy Magyarország a rendelkezésre álló nemzeti cukorkvótájáról 75 %-ot meghaladó mértékben mondott le, így a 320/2006/EK rendelet 7. cikke alapján kiegészítő diverzifikációs támogatásra jogosult. A kiegészítő diverzifikációs támogatás keretében rendelkezésre álló keretösszeg diverzifikációs intézkedésekre és/vagy a szerkezetátalakítás által érintett régiókban a termelésüket beszüntető cukorrépa termelők támogatására fordítható.


A cukorrépa-termelők szerkezetátalakításhoz kapcsolódó kiegészítő támogatásáról szóló 167/2009. (XII. 15.) FVM rendelet (a továbbiakban FVM rendelet) alapján a támogatásra azon cukorrépa termelők jogosultak, akik a korábbi szerkezetátalakítási támogatásokból csak csökkentett mértékben részesültek. Tekintettel arra, hogy a hazai cukorgyártó vállalkozások közül csak a Magyar Cukor Zrt. élt a részbeni kvótavisszaadás lehetőségével, ezért jelen támogatást kizárólag azon cukorrépa-termelők vehetik igénybe, akik a szerkezetátalakítást megelőzően a Magyar Cukor Zrt-hez tartozó szállítási jog alapján termeltek.


A támogatás célja, hogy a cukorrépa termelést végleg abbahagyó – és eddig csak részben kompenzált – termelők összesített támogatási színvonala elérje a 75%-ot, azon termelőkhöz képest, akik olyan cukorgyártó vállalkozás számára termeltek, melyek kvótájukat 100%-ban visszaadták.


II. A támogatás mértéke


Jelen közlemény – az FVM rendelet 3. § (1) bekezdése alapján – a cukorrépa termelőknek minden a Cukor Terméktanácsnak átadott szállítási jog tonnája után járó 19,73 €-nak megfelelő forintösszegű cukoripari szerkezet-átalakításhoz kapcsolódó kiegészítő támogatásra vonatkozó szabályokat, valamint a támogatás kifizetésének feltételeit tartalmazza.


A támogatás alapja az FVM rendelet 3. § (3) bekezdése alapján a 2008. évet követően visszaadott, a szerkezetátalakítással összefüggésben csökkentett cukorrépa-szállítási jog, 130 kg/t cukorkihozatalban kifejezve.


Az egy tonnára jutó támogatás és cukorrépa-szállítási jog mennyisége alapján kalkulált támogatási összeg 50%-a azon jogosult cukorrépa-termelők között kerül szétosztásra, akik az adott szállítási jog alapján a referencia időszakban cukorrépát termeltek.


III. A támogatásra jogosultak köre


Támogatási kérelmet nyújthat be az a jogtulajdonos cukorrépa-termelő, aki legkésőbb a kérelem benyújtásával egyidejűleg nyilvántartásba veteti magát az MVH által vezetett Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerben. A nyilvántartásba vétel iránti kérelmet legkésőbb a szerkezet-átalakításhoz kapcsolódó kiegészítő támogatási kérelemmel egyidejűleg, egy példányban kell benyújtani a G001-es formanyomtatványon.


A FVM rendelet 1. § a) pontja alapján cukorrépa-termelő az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, aki a Magyar Cukor Zrt-hez rendelt cukorkvótával összefüggésben a 2005/2006., a 2006/2007. vagy a 2007/2008. gazdasági évek valamelyikében (továbbiakban: referencia időszakban)


Támogatásra az a cukorrépa-termelő jogosult,

a) akinek a 2007 december 31-én fennálló, Magyar Cukor Zrt-hez rendelt a cukorrépa-szállítási joga részben megszűnt, vagy ugyanezen cukorrépa-szállítási jog alapján – pl.: integráció keretében – a referencia időszakban cukorrépát termelt, és

b) aki vagy az általa igénybe vett szállítási jog tulajdonosa rendelkezik az adott cukorrépa-termesztők térségi szövetségi tagságát igazoló dokumentummal, és

c) aki a cukorrépa-termelést már 2008-ban véglegesen abbahagyta, és a Magyar Cukor Zrt. cukortermeléséhez ezt követően cukorrépát nem termelt, és

d) aki vagy az általa igénybe vett szállítási jog jogtulajdonosa a szerkezetátalakítás során csökkentett cukorrépa-szállítási jogot térítésmentesen átadta a Cukor Terméktanácsnak, és

e) aki a cukorrépa-termelők nemzeti kiegészítő támogatásáról szóló 133/2008. (X. 10.) FVM rendelet alapján nem jogosult támogatásra, és 2008-ban és azt követően cukorrépa SAPS jogosultsággal nem rendelkezik.


A támogatást a jogtulajdonos igényelheti azzal, hogy ha a jogtulajdonos cukorrépa-szállítási jogát a referencia-időszakban más cukorrépa-termelők is használták, akkor a megítélt támogatás 50%-a azon cukorrépa-termelőket illeti meg, akik a referencia-időszakban a jogtulajdonos cukorrépa-szállítási joga alapján cukorrépát termeltek. A támogatás továbbutalandó 50%-át a referencia-időszak során szállított cukorrépa-mennyiség arányában kell azon cukorrépa-termelők között felosztani, akik ugyanazt a cukorrépa-szállítási jogot használták. A felosztás során a jogtulajdonos saját termelését is arányosan figyelembe kell venni.


IV. A támogatási kérelem benyújtása


A támogatást kizárólag a jogtulajdonos igényelheti, a jelen közlemény 1. számú melléklete szerinti formanyomtatványon, mely az


MVH Központi Hivatalához, az Intervenciós Intézkedések Igazgatóságára

(1385 Budapest 62.,Pf.:867.),


postai úton nyújtható be. Benyújtási időszak: 2009. december 14. - 2010. január 15.


A kérelemhez mellékelni kell az alábbi dokumentumokat, amennyiben azokat korábban más támogatással összefüggésben nem jutatták el az MVH részére:

a) a Cukor Terméktanács által kiállított, csökkentett cukorrépa-szállítási jogról – 130 kg/t kihozatallal – szóló igazolás másolata,

b) a csökkentést követően megmaradt cukorrépa-szállítási jog bevonásáról szóló, a Cukor Terméktanács által kiállított igazolás,

c) a térségi cukorrépa-termesztők szövetsége által kiállított, a tagsági kötelezettség teljesítését igazoló dokumentum,

d) amennyiben a szállítási jogot a jogtulajdonoson kívül más cukorrépa termelő is használta (pl.: integráció), ez esetben a cukorrépa-szállítási jogot használó cukorrépa-termelők listája jelen közlemény 2. számú mellékletének megfelelően.


V. Döntés a támogatási kérelemről


Amennyiben a kérelem hiányosan lett kitöltve, vagy valamely előírt mellékletet nem bocsátották az MVH rendelkezésére, az MVH a kérelmezőt hiánypótlásra szólítja fel. A hiányok pótlását a felszólításban megjelölt határidőben kell teljesíteni.

Az MVH a kérelmet elutasítja, ha az ügyfél a jelen közleményben, illetve a vonatkozó jogszabályokban meghatározott bármely feltételt nem teljesíti, valamint ha kérelmét nem formanyomtatványon nyújtja be.


Amennyiben a kérelem megfelel a jelen közleményben, illetve a vonatkozó jogszabályokban meghatározottaknak, illetve a kérelmező az összes mellékletet maradéktalanul csatolta, az MVH a kérelem tárgyában - annak hiánytalan beérkezését követően a 2007. évi XVII. tv. 55. §-a szerint meghatározott határidőn belül - határozatot hoz, melyben megjelöli a teljes támogatás mértékét.


VI. A támogatás kifizetése


A támogatás mértéke az átadott cukorrépa-szállítási jog minden tonnája után 19,73 eurónak megfelelő forintösszeg.

A támogatási összeget a 968/2006/EK bizottsági rendelet 21. cikke szerint kell forintra átváltani, azaz a támogatás folyósítása hónapjának első napján érvényes, az Európai Központi Bank által közzétett árfolyamot kell figyelembe venni.


Az MVH a támogatási összeget 2010. március 1. és március 31. között fizeti ki. (Amennyiben a támogatás folyósítására 2010. márciusában nem kerül sor – figyelembe véve a 2007. évi XVII. törvény 55. § (4) bekezdését is, azaz, hogy az MVH a részben vagy egészben helyt adó elsőfokú döntés helyt adó része alapján a támogatást fellebbezésre tekintet nélkül folyósítja – a támogatást az MVH a bizottsági rendelet 17. cikke alapján leghamarabb 2010. szeptemberében folyósítja.)

Azon jogtulajdonosok, akik nem önállóan használták a cukorrépa-szállítási jogukat, a támogatás arányos részét jelen közlemény VII. fejezetének megfelelően kell továbbítaniuk a cukorrépa termelők részére.


VII. Támogatás továbbítása


Amennyiben a szállítási jogot más cukorrépa termelő is használta, a jogtulajdonos köteles a támogatás 50%-át a cukorrépa-szállítási jogát használó más cukorrépa-termelő részére a kifizetést követő tíz munkanapon belül továbbítani (átutalni), kivéve, ha a cukorrépa termelő a támogatás arányos részéről lemond (a lemondást el kell juttatni az MVH részére).


A jogtulajdonos köteles a támogatási összegek átutalását követő huszonöt munkanapon belül az MVH részére benyújtani az egyes cukorrépa-termelőkre vonatkozó támogatási összeg részletes kiszámítását, valamint az átutalás tényét bizonyító dokumentumot (különösen a bankszámlakivonatot, a pénztárbizonylat másolatát).


Ha a támogatás nem kerül továbbításra a megadott határidőn belül, a támogatás tovább nem utalt része jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül. Ebben az esetben az MVH hivatalból állapítja meg és folyósítja a jogtulajdonos szállítási jogát használó cukorrépa-termelőnek a részére közvetlenül járó támogatást.


VIII. Utóellenőrzések


Az MVH jelen támogatással kapcsolatos ellenőrzéseket – különös tekintettel a termelés végleges abbahagyásának ellenőrzését – a támogatás kifizetését követően is elvégezheti. (A jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszatérítését az MVH a jogosulatlanul igényelt támogatás naptári évének utolsó napjától számított öt éven belül rendelheti el.)


IX. A közlemény hatálya


Jelen közlemény a kihirdetése napján lép hatályba.


X. Kapcsolódó jogszabályokXI. További információk


A közleményhez kapcsolódó mellékletek

Az intézkedéssel kapcsolatban tájékoztatás kérhető az ugyfelszolgalat@mvh.gov.hu e-mail címen.


Budapest, 2009. december 17.Margittai Miklós

elnök