H - 6300 Kalocsa, Obermayer tér 9
Telefon:  (0036)78-600-303  Telefax: (0036)78-461-256  email: titkarsag@ctosz.hu
Nyomtató barát változat
Cukorrépa Termesztők Országos Szövetsége

133/2008.(X. 10.) FVM rendelet

a cukorrépa-termelők nemzeti kiegészítő támogatásáról

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján - a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a következőket rendelem el:

1. § E rendelet alkalmazásában:

a) kvótajogosult: a természetes édesítőszerek termékpályáinak szabályozásához kapcsolódó egyes kérdésekről szóló 129/2007. (X. 31.) FVM rendelet 1. § b) pontjában szereplő szervezet;

b) cukorrépa-termelő: az a természetes vagy jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, aki (amely) a 2008-2009-es gazdasági évben termelt cukorrépáját a kvótajogosult számára - közvetlenül, integrátoron vagy termelői csoporton keresztül - értékesíti;

c) integrátor: az a természetes vagy jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, valamint az egyes termékek beszerzését, értékesítést, szolgáltatást nyújtó szövetkezés és egyéb gazdálkodó szervezet (BÉSZ), aki (amely) a 2008/2009-es gazdasági évben saját maga termelt, illetve termékértékesítési szerződéssel cukorrépa-termelőkkel termeltetett cukorrépáját a kvótajogosult számára értékesíti;

d) termelői csoport: a termelői csoportokról szóló 81/2004. (V. 4.) FVM rendelet szerint működő, előzetesen vagy véglegesen elismert szövetkezet vagy korlátolt felelősségű társaság, amely a tagjai által a 2008-2009-es gazdasági évben termelt cukorrépát a kvótajogosult számára értékesíti;

e) gazdasági év: az adott naptári év október 1. napjától a következő év szeptember 30. napjáig terjedő időszak.

2. § (1) E rendelet alapján a cukorrépa-termelők nemzeti kiegészítő támogatásban részesülhetnek.

(2) A támogatás forrása a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium fejezeti kezelésű, Folyó kiadások és jövedelemtámogatások előirányzat. A támogatást a 10032000-01905520 számú APEH Piacfejlesztési támogatások lebonyolítási számláról kell teljesíteni és a jogosulatlanul igénybe vett támogatást ugyanerre a számlára kell visszafizetni.

(3) A támogatás mértéke cukorrépa-tonnánként négy eurónak megfelelő forintösszeg. Az átváltás a Magyar Nemzeti Bank által 2008. szeptember 30-án hivatalosan közzétett - azaz 2008. október 1-jére érvényes - devizaárfolyam alapján történik.

3. § (1) E rendelet szerinti támogatásra az a cukorrépa-termelő jogosult, aki:

a) a 2008. évre a külön jogszabály szerinti egységes területalapú támogatásra (a továbbiakban: SAPS) jogosult;

b) a 2008/2009-es gazdasági évben - akár integrátoron, vagy termelői csoporton keresztül - cukorrépa termékértékesítési szerződéssel rendelkezik;

c) a b) pont szerinti szerződés alapján a 2008/2009-es gazdasági évben a kvótajogosult kvótájának megtermeléséhez cukorrépát szállít;

d) a 2008/2009-es gazdasági évre vonatkozóan - akár integrátoron vagy termelői csoporton keresztül - szállítási joggal rendelkezik.

(2) A támogatást a cukorrépa-termelő igényelheti, azonban integráció esetén a támogatás igénylésére az integrátor, termelői csoport esetén a termelői csoport jogosult.

4. § (1) A támogatási kérelmet egy példányban, 2009. január 31-éig a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz (a továbbiakban: MVH), a honlapján közzétett formanyomtatványon lehet benyújtani.

(2) Az (1) bekezdésben említett formanyomtatvány az alábbi adatokat tartalmazza:

a) az ügyfél-azonosítási és kapcsolattartási információkat;

b) az ügyfél 1. § b)-d) pontja szerinti besorolását;

c) a támogatási jogosultságra vonatkozó adatokat;

d) a benyújtandó mellékletek listáját;

e) a támogatás igényléséhez szükséges nyilatkozatokat;

f) az integrált termelők vagy termelői csoport tagok listáját a (4) bekezdés szerint.

(3) A támogatás igényléséhez az alábbi igazolásokat kell mellékelni:

a) a cukorrépát feldolgozó kvótajogosult által kiadott igazolást a termékértékesítési szerződés alapján a 2008/2009-es gazdasági évben leszállított 16%-os cukortartalmú cukorrépa tonnában kifejezett mennyiségéről (a feldolgozók igazolásaikat egységesen 140 kg-os cukorkihozatalra korrigálva adják ki);

b) a Cukor Terméktanács által a 2008/2009-es gazdasági évre kiállított, szállítási jogot igazoló bizonylatot (integráció vagy termelői csoport esetében az integráltak, vagy a termelői csoport tagok nevére kiállított igazolást amennyiben az igénylő nem rendelkezik önálló szállítási joggal).

(4) Amennyiben a támogatást integrátor vagy termelői csoport igényli, a kérelemhez mellékelni kell az integrált termelők vagy a tagok listáját az MVH honlapján közzétett formanyomtatványon (betétlapon), amely az alábbi adatokat tartalmazza:

a) az integrátorra vagy termelői csoportra vonatkozó ügyfél-azonosítási adatokat;

b) az integrált termelők vagy tagok felsorolását;

c) az integrált termelők vagy tagok elérhetőségét;

d) az integrált termelők vagy tagok regisztrációs számát;

e) az integrált termelők vagy tagok által az adott időszakban leszállított 16%-os cukortartalmú cukorrépa mennyiségét (egységesen 140 kg-os cukorkihozatalra korrigálva);

f) az integrált termelők vagy tagok szállítási jogát igazoló bizonylat sorszámát;

g) az integrált termelők vagy tagok SAPS támogatásról szóló, MVH által kiadott határozat számát;

h) teljességi nyilatkozatot.

(5) Az MVH - a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 60. § (2) bekezdésében foglaltakra is figyelemmel - legkésőbb a forrás rendelkezésre állásától számított negyven munkanapon belül intézkedik a támogatás kifizetéséről.

(6) A (4) bekezdés szerinti esetben az integrátor vagy a termelői csoport köteles a támogatást a jogosult cukorrépa-termelők részére a kifizetést követő tizenöt napon belül továbbítani. A támogatás továbbításánál az elosztás arányai tekintetében a támogatás mértékére és kiszámítási módjára vonatkozó szabályok irányadóak.

(7) Az integrátor vagy a termelői csoport köteles a támogatási összegek átutalását követő negyven napon belül az MVH felé benyújtani az egyes integrált termelőkre vagy tagokra vonatkozó támogatási összeg részletes kiszámítását, valamint az átutalás tényét bizonyító dokumentumokat (pl. bankszámla kivonat másolata). Amennyiben a támogatás nem kerül továbbításra határidőn belül, úgy az integrátor vagy a termelői csoport részéről jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül. Ebben az esetben az MVH hivatalból megállapítja és folyósítja az integrált termelőnek vagy tagoknak közvetlenül járó támogatási összeget.

(8) A szolgáltatott adatok hitelességének ellenőrzéséről az MVH gondoskodik.

5. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.

(2) Ez a rendelet a következő közösségi jogszabályok végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg:

a) a Tanács 319/2006/EK rendelete (2006. február 20.) a közös agrárpolitika keretébe tartozó közvetlen támogatási rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a mezőgazdasági termelők részére meghatározott támogatási rendszerek létrehozásáról szóló 1782/2003/EK rendelet módosításáról 10f. fejezete;

b) a Tanács 318/2006/EK rendelete (2006. február 20.) a cukorágazat piacának közös szervezéséről 36. cikke;

c) a Bizottság 659/2006/EK rendelete (2006. április 27.) a közös agrárpolitika keretébe tartozó közvetlen támogatási rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a mezőgazdasági termelők részére meghatározott támogatási rendszerek létrehozásáról szóló 1782/2003/EK tanácsi rendelet által előírt kölcsönös megfeleltetés, moduláció, valamint integrált igazgatási és ellenőrzési rendszer végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 796/2004/EK rendelet módosításáról.