H - 6300 Kalocsa, Obermayer tér 9
Telefon:  (0036)78-600-303  Telefax: (0036)78-461-256  email: titkarsag@ctosz.hu
Nyomtató barát változat
Cukorrépa Termesztők Országos Szövetsége

69/2008. (V. 24.) FVM rendelet

a cukoripar szerkezetátalakítási támogatásának egyes kérdéseiről szóló 80/2006. (XI. 23.) FVM rendelet módosításáról

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, a következőket rendelem el:

1. § (1) A cukoripar szerkezetátalakítási támogatásának egyes kérdéseiről szóló 80/2006. (XI. 23.) FVM rendelet (a továbbiakban: R.) 1. § (1) bekezdés a) pontja a következő ac) alponttal egészül ki:

[1. § (1) E rendelet alkalmazásában:

a) Cukorrépa-termelő: az a természetes vagy jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, aki a Cukorrépa Termelők Országos Szövetsége (a továbbiakban: CTOSZ) tagja, és]

"ac) CTOSZ tagsággal rendelkező termelői csoport tagjaként, a Cukor Terméktanácsnál nyilvántartott saját, vagy a termelői csoport szállítási joga alapján, a cukorgyártó vállalkozás cukortermeléséhez cukorrépát termelt, a kvótáról történő lemondással érintett gazdasági évet megelőző három gazdasági év valamelyikében."

(2) Az R. 1. § (1) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:

[1. § (1) E rendelet alkalmazásában:]

"d) Termelői csoport: a termelői csoportokról szóló 81/2004. (V. 4.) FVM rendelet szerint működő, előzetesen vagy véglegesen elismert szövetkezet vagy korlátolt felelősségű társaság, amely a fenti referencia-időszakban tagjai által termelt cukorrépát a cukorgyártó vállalkozás számára értékesítette."

2. § (1) Az R. 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A Tanács 320/2006/EK rendelete (a továbbiakban: Tanácsi rendelet) 3. cikk (6) bekezdésében meghatározott hányad az alábbiak szerint oszlik meg:

a) részben azon cukorrépa-termelők jogosultak, amelyeknek a szerkezetátalakításban részt vevő kvótajogosulthoz kapcsolódó szállítási joguk a kvótalemondás következtében részben vagy egészben megszűnik, és integrátori vagy értékesítési szerződéssel, valamint a tényleges teljesítést alátámasztó, a kvótajogosult vagy a termelői csoport által kiállított bizonylatokkal igazolják, hogy a (4) bekezdésben meghatározott időszakban leszállították a cukorrépát a cukorgyártó vállalkozásnak, és rendelkeznek az adott térségi cukorrépa-termelők szövetségi tagságát igazoló dokumentummal; a szállítási jog - e rendelet alkalmazásában - a kvótalemondás következtében akkor tekinthető részben vagy egészben megszűntnek, ha azzal a kvótalemondással érintett gazdasági évet megelőző naptári év december 31-én a cukorrépa-termelő rendelkezett;

b) részben azok a gépipari beszállítók jogosultak, akik cukorrépa-termelővel, termelői csoporttal vagy integrátorral kötött szerződéssel és a teljesítést alátámasztó bizonylatokkal igazolják, hogy mezőgazdasági gépeikkel az a) pont szerinti cukorrépa-termelőknek a (4) bekezdésben meghatározott időszakban szolgáltatást végeztek, és rendelkeznek az adott térségi cukorrépa-termelők szövetségének nyilatkozatával arra vonatkozóan, hogy a gép megfelel a szerkezetátalakítási tervben meghatározott feltételeknek;

c) azok, a gyártól 100 km körzeten kívül eső termelők, akik szerződéses ajánlat hiányában szállítási jogukkal nem tudtak élni, a kieső éveikre, a ki nem használható szállítási joguk 50%-áig jogosultak kártalanításra."

(2) Az R. 2. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[2. § (2) A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter (a továbbiakban: miniszter) a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Értesítőben, illetve a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium honlapján közleményben teszi közzé:]

"b) a Bizottság 968/2006/EK rendelete (a továbbiakban: Bizottsági rendelet) 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerinti - e rendelet 1. számú mellékletén túl előírt - szociális és környezetvédelmi előírásokat,"

(3) Az R. 2. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Az e rendelet 1. számú mellékletében előírt egyes minimális egyedi nemzeti előírások alkalmazása alól a miniszter közleményben felmentést adhat."

(4) Az R. 2. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A termesztési adatok átlagértékeinek kiszámításakor a kvótáról történő lemondást megelőző három cukor gazdasági év időszakában történt, a cukorgyártó vállalkozás - integrátoron keresztüli beszállítás esetén az integrátor, termelői csoporton keresztül történt beszállítás esetén a termelői csoport - által végzett beszállításokat kell az alábbiak szerint figyelembe venni:

a) amennyiben a cukorrépa-termelők szerkezetátalakításban részt vevő kvótajogosulthoz kapcsolódó szállítási joga teljes mértékben megszűnik, a cukorrépa-termelőnként leigazolt tényleges beszállítás átlagát kell figyelembe venni; az (1) bekezdés alapján számított támogatási keretösszeg felosztása a cukorrépa-termelők között az átlagos beszállításuk mennyiségének arányában történik; a számítást 140 kg/t cukorkihozatal alapján számított 16%-os cukortartalmú cukorrépára átszámítva kell elvégezni az egységes kvótarépa - a korábbi szabályozás szerint az "A" és "B" cukorrépa - alapján;

b) amennyiben a cukorrépa-termelők szerkezetátalakításban részt vevő kvótajogosulthoz kapcsolódó szállítási joga részben szűnik meg, az a) pontban foglaltakon túl, a támogatás kiszámításakor csökkentést kell alkalmazni a megmaradó szállítási jogok arányában."

(5) Az R. 2. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) A gépipari beszállítók részére a támogatás keretösszegét azon cukorrépa-termesztésre alkalmas gépek értékvesztése arányában kell felosztani, amelyek más célokra már nem használhatóak. Az alábbiakban felsorolt, a kvótalemondással érintett gazdasági év kezdetét megelőző tíz naptári év valamelyikében üzembe helyezett gépek vehetők figyelembe, a számlával igazolt nettó beszerzési árhoz vagy pénzügyi lízingfinanszírozás esetén a lízingcég által kibocsátott tőkeszámlán feltüntetett nettó gépértékhez képest számított évi 10%-os, napra arányosított lineáris értékcsökkenéssel számolva:

a) cukorrépa-vetőgépek,

b) cukorrépa-fejező, -kiszedő, -felszedő gépek,

c) cukorrépa-betakarító gépek (például önjáró, egymenetes),

d) a cukorrépa-műveléshez kötött sorközművelő gépek,

e) cukorrépa-tisztító gépek,

f) prizmatakaró gépek,

g) kiközelítő gépek."

(6) Az R. 2. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:

"(8) Amennyiben a gépipari beszállítók részére jóváhagyott összeg nem éri el a Tanácsi rendelet 3. cikk (5) bekezdésében meghatározott szerkezetátalakítási támogatás összegének 10%-át, a fennmaradó összegre a termelők jogosultak a (4) bekezdésben foglaltak szerint."

(7) Az R. 2. §-a a következő (9) bekezdéssel egészül ki:

"(9) A visszaadott kvóta alapján az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott cukorrépa termelők

a) 2008/2009. gazdasági évre vonatkozóan a Tanácsi rendelet 3. cikk (7) bekezdése szerinti kiegészítő támogatásra jogosultak,

b) 2007/2008. gazdasági évre vonatkozóan a Tanácsi rendelet 3. cikk (8) bekezdése szerinti visszamenőleges kiegészítő támogatásra jogosultak a korábban megítélt támogatási összeg arányában."

3. § (1) Az R. 3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Az integrátorok - a (4) bekezdésben rögzítettek kivételével - kötelesek a támogatást a jogosult cukorrépa-termelők részére annak kifizetését követő 15 napon belül továbbítani. Amennyiben a támogatás nem kerül továbbításra határidőn belül, úgy jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül, és az integrátor a jegybanki alapkamat kétszeresével növelten köteles visszafizetni. Ebben az esetben az MVH hivatalból folytatja le az eljárást, amely során megállapítja az integrált termelőnek közvetlenül járó támogatási összeget."

(2) Az R. 3. §-a a következő új (4)-(5) bekezdéssel egészül ki, és az eredeti (4) bekezdés számozása (6) bekezdésre változik:

"(4) Az integrátor köteles a támogatási összegek utalását követő 40 napon belül az MVH felé benyújtani az egyes integrált termelőkre vonatkozó támogatási összeg részletes kiszámítását, valamint az átutalás tényét bizonyító dokumentumokat (pl. bankszámlakivonat másolata). Az integrátorok és a velük szerződéses kapcsolatban álló cukorrépa-termesztők megállapodhatnak a támogatási összeg egészének vagy annak egy részének fejlesztési célra történő közös felhasználásáról.

(5) Amennyiben az integrátor úgy dönt, hogy a támogatás közvetlen igénylésének jogosultságát átengedi az integráltak részére, meg kell kérnie az integráltak, a kvótajogosult és a Térségi Cukorrépa Szövetsége előzetes írásos beleegyezését a 2. számú melléklet szerinti formanyomtatvány segítségével. Ebben az esetben az integrált közvetlenül nyújthatja be kérelmét az MVH részére. E rendelkezés a termelői csoportra és tagjaira is megfelelően alkalmazható."

4. § Az R. 8. §-a a következő c)-d) pontokkal egészül ki:

(8. § E rendelet a következő közösségi rendeletek végrehajtásához szükséges rendelkezéseket tartalmazza:)

"c) a Tanács 1261/2007/EK rendelete (2007. október 9.) a Közösségen belül a cukoripar szerkezetátalakítására szolgáló ideiglenes rendszer megállapításáról szóló 320/2006/EK rendelet módosításáról;

d) a Bizottság 1264/2007/EK rendelete (2007. október 26.) a Közösségen belül a cukoripar szerkezetátalakítására szolgáló ideiglenes rendszer megállapításáról szóló 320/2006/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 968/2006/EK rendelet módosításáról."

5. § Az R. e rendelet mellékletével egészül ki, és ezzel egyidejűleg az R. mellékletének számozása 1. számú mellékletre változik.

6. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba, és a hatálybalépést követő harmadik napon hatályát veszti.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg az R.

a) 2. § (2) bekezdés a) pontja,

b) 3. § (2) bekezdéséből "e rendelet hatálybalépését követő 15 napon belül" szövegrész,

c) mellékletének I. A szerkezetátalakítási tervben szereplő szociális kötelezettségvállalásokkal kapcsolatos egyedi nemzeti előírások rész k) pontjának második mondata,

d) mellékletének I. A szerkezetátalakítási tervben szereplő szociális kötelezettségvállalásokkal kapcsolatos egyedi nemzeti előírások rész l) pontja

hatályát veszti.

 

Csatolt dokumentumok:
A jogszabály mellékletei (RTF)

 

Kapcsolódó cikkek:
80/2006. (XI. 23.) FVM rendelet