H - 6300 Kalocsa, Obermayer tér 9
Telefon:  (0036)78-600-303  Telefax: (0036)78-461-256  email: titkarsag@ctosz.hu
Nyomtató barát változat
Cukorrépa Termesztők Országos Szövetsége

<<<Vissza a jogtár kezdőlapjáraA földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter
28/2004. (III. 10.) FVM rendelete
a természetes édesítőszerek termékpályáinak szabályozásához kapcsolódó
egyes kérdésekről

Az agrárpiaci rendtartásról szóló 2003. évi XVI. törvény 32. §-ának (1) bekezdés a) és d)
pontjaiban kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

1. §
E rendelet alkalmazásában:
a) Szakmaközi Egyezmény: az a megállapodás, amelyet a cukorrépa-termesztők és a cukorgyártók szakmai szervezetei kötnek egymással a 4. §-ban meghatározottak szerint,
b) Cukorrépa szállítási jog: az országos kvótához szükséges cukorrépa mennyiség; elsősorban a hagyományosan cukorrépa-termesztéssel foglalkozó mezőgazdasági termelők számára megállapított azon cukorrépa mennyiség (tonnában és 16% cukortartalmú utánfejelt
cukorrépában kifejezve), amelyet évente megtermelhetnek, és értékesíthetnek egy kvótával rendelkező cukorgyár számára,
c) Kvótajogosult gazdálkodó szervezet: olyan jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, amely számára a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter (a továbbiakban: miniszter) e rendelet 1. számú mellékletében kvótát állapít meg. Amennyiben egy társaság több termelőüzemmel rendelkezik, figyelembe véve a cukorrépa-termesztők érdekeit is,
a számára meghatározott kvótát felosztja az egyes gyárai között, és ezt írásban bejelenti a
miniszter számára e rendelet hatálybalépésétől számított tizenöt napon belül.

2. §
(1) A Magyar Köztársaság számára meghatározott répacukor és izoglükóz kvóta mértékét a cukorágazat piacának közös szervezéséről szóló 1260/2001/EK tanácsi rendelet (a továbbiakban: Tanácsi Rendelet) 11. cikke rögzíti A és B kvóta szerinti bontásban. Az országos kvóta kvótajogosult gazdálkodó szervezetek (a továbbiakban: kvótajogosult) közötti felosztását – a (3) bekezdésben felsorolt terméktanácsok javaslatának figyelembevételével született miniszteri döntés alapján – e rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.

(2) A Cseh Köztársaság, Észtország, Ciprus, Lettország, Litvánia, Magyarország, Málta, Lengyelország, Szlovénia és Szlovákia uniós csatlakozása miatt a cukor szektorra vonatkozó átmeneti intézkedésekről szóló 60/2004/EK bizottsági rendelet alapján Magyarország számára meghatározott izoglükóz kvóta felosztását e rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.

(3) Kvótajogosult csak az lehet, aki tagja a Cukor Terméktanács, illetve a Magyar Szeszipari Szövetség és Terméktanács (a továbbiakban: terméktanácsok) egyikének. Kvótajogosult a részére biztosított kvótával csak az e rendeletben meghatározott keretek között rendelkezhet.

(4) A Tanácsi Rendeletben foglaltak szerint a közösségi kvótarendszer keretében termelt termékek értékesítési garanciái egy adott gazdasági évben csökkenthetők annak érdekében, hogy az EU teljesítse a WTO megállapodás szerint vállalt kötelezettségeit. Az Európai Unió Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság) által meghatározott kvótacsökkentést követően a miniszter a megállapított alapkvótákkal arányosan rendelettel csökkenti a kvóta mennyiségeket.

(5) Amennyiben egy kvótajogosult egymást követő két gazdasági év során önhibájából nem termeli meg a számára meghatározott kvóta legalább 80%-át, a miniszter dönt a kvótajogosult kvótájának legfeljebb tíz százalékkal való csökkentéséről, a visszavont mennyiséget pedig a Tanácsi Rendelet 12. cikkelyének megfelelően újrafelosztja.

(6) A kvótajogosult jogutód nélküli megszűnése esetén - az érintett Terméktanácsok javaslatát figyelembe véve - a miniszter dönt a megszűnő gazdálkodó szervezet kvótájának újrafelosztásáról.

(7) A Tanácsi Rendelet IV. Melléklete II. pontjának (6) bekezdésében meghatározott esetben a miniszter dönthet a kvóták érintett részének kiutalásáról. Minden, az A és B kvóta változásával kapcsolatos döntésről a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium (a továbbiakban: minisztérium) tájékoztatja a Bizottságot a Tanácsi Rendeletben meghatározottaknak megfelelően.

(8) A Tanácsi Rendeletben meghatározott, gazdálkodó szervezetek közötti kvóta-átruházásához a minisztérium jóváhagyása szükséges.

(9) A Tanácsi Rendelet 14. cikkének megfelelően, ha egy gazdálkodó szervezet az általa kvótán felül termelt cukor egészének vagy egy részének következő évre való átviteléről dönt, akkor arról az adott gazdasági év február 1-jéig értesíti a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalt (a továbbiakban: MVH), amely a vonatkozó közösségi jogszabályoknak megfelelően jár el.

3. §
A cukorilletékekkel kapcsolatos feladatok ellátásáért, a cukorilletékek megállapításáért, kivetéséért és beszedéséért a külön jogszabályban megnevezett szervezet a felelős.

4. §
(1) A termelők képviseletében a Cukorrépa-termesztők Országos Szövetsége (a továbbiakban: CTOSZ), a cukorgyártók képviseletében a Cukoripari Egyesülés (a továbbiakban: CIE) megállapodást (a továbbiakban: Szakmaközi Egyezmény) kötnek a Cukor Terméktanács keretein belül.

(2) A megkötött Szakmaközi Egyezménynek a közösségi szabályozással összhangban kell lennie, különös tekintettel a Tanácsi Rendelet III. Mellékletében foglaltakra. Ennek figyelembevételével a megkötött Szakmaközi Egyezményt jelen rendelet kihirdetésétől számított tizenöt napon belül módosítani kell. A termeltetési-értékesítési szerződés nem tartalmazhat a Szakmaközi Egyezményben foglaltakkal ellentétes feltételeket.

(3) A felek érdekeinek védelmében - a cukorgyártók és cukorrépa-termelők között megkötött szerződések tagállamok által történő felügyeletéről szóló 1516/1974/EGK bizottsági rendelet előírásait figyelembe véve - a miniszter rendszeresen ellenőrzi, hogy a Szakmaközi Egyezmény a közösségi szabályokkal összhangban van-e. A Cukor Terméktanács köteles a hatályos Szakmaközi Egyezményt tárgyév május 20-ig a miniszterhez eljuttatni.

(4) Amennyiben egy termelő megszünteti a répatermesztést, répaszállítási jogának újrafelosztásáról - a répatermesztők regionális szövetsége és a kvótajogosult társaság javaslata alapján - a Cukor Terméktanács jogosult dönteni pályázattal való meghirdetés útján. A
répatermesztés megszüntetéséről a Cukor Terméktanácsot január 15-ig értesíteni kell. Cukorrépaszállítási jogot csak a földtulajdonnal vagy érvényes földhasználati szerződéssel rendelkező természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli gazdálkodó szervezet kaphat, aki tagja a Cukor Terméktanácsnak. A répaszállítási jog felosztásáról és a megállapodásban foglalt egyéb feltételekről a Cukor Terméktanács értesíti a termelőket.

(5) Egy adott gazdasági évben a cukorgyártó a számára meghatározott cukorkvóta száz százalékának megtermeléséhez szükséges cukorrépa mennyiségre köt szerződést. A cukorgyártó minden szállítási joggal rendelkező termelőjének, az általuk létrehozott és a minisztérium által elismert termelői csoportjának – a termelői csoport tagjai szállítási joga alapján – köteles a szállítási joga száz százalékára szerződést felajánlani.

(6) A cukorrépa termelő kérheti a kvótacukor előállításához szükséges cukorrépa mennyiségen felül átadott szerződött vagy szerződésen felüli cukorrépának a következő gazdasági év szállítási joga terhére történő átvitelét a Szakmaközi Egyezményben meghatározott feltételek szerint.

(7) A természetes édesítőszerek termékpályáinak szabályozásáról szóló 88/2001. (X. 29.) FVM rendelet alapján kiosztott szállítási jogokat az uniós kvótához szükséges szállítási jogokhoz be kell számítani. Az így kiosztott és az uniós kvótához tartozó szállítási jogok közötti különbséget a már meglévők arányában kell meghatározni.

(8) Amennyiben egy termelő két egymást követő évben nem tud eleget tenni szállítási kötelezettségének - „vis major” esetét kivéve -, akkor a répatermesztők regionális szövetsége és a kvótajogosult társaság javaslata alapján a Cukor Terméktanács dönthet szállítási jogának csökkentéséről. A csökkentés mértékét és annak részleteit a felek közösen kidolgozzák.

5. §
(1) A Bizottságnak továbbított adatokat az MVH a közléstől számított öt napon belül megküldi a minisztérium számára. Az adatokat az MVH-nak és a minisztériumnak az adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően kell kezelnie, azok kizárólag a termékpálya piacszabályozás körében használhatók fel.

(2) Kommunikációs, jelentési és adatközlési feladataikat a vonatkozó közösségi jogszabályoknak, a cukorágazat piacának közös szervezéséről szóló 1260/2001/EK, a cukorágazatban a kvótarendszer alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 314/2002/EK, valamint a cukorágazaton belüli közlemények tekintetében az 1785/81/EGK tanácsi rendelet alkalmazása részletes szabályainak megállapításáról szóló 779/1996/EK, a cukornak a következő gazdasági évre történő átvitelére vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 65/82/EK, a kvótán felüli cukortermelésre vonatkozó részletes végrehajtási szabályok megállapításáról szóló 2670/81/EK, a vegyiparban használt egyes cukortermékekre nyújtott termelési visszatérítések tekintetében a 1260/2001/EK tanácsi rendelet alkalmazása részletes szabályainak megállapításáról szóló 1265/2001, a cukor intervenciós hivatalok által történő felvásárlása és értékesítése tekintetében a 1260/2001/EK tanácsi rendelet végrehajtása részletes szabályainak megállapításáról 1262/2001, a 314/2002/EK rendelet módosítását tartalmazó 38/2004 EK, a Cseh Köztársaság, Észtország, Ciprus, Lettország, Litvánia, Magyarország, Málta, Lengyelország, Szlovénia és Szlovákia uniós csatlakozása miatt a cukor szektorra vonatkozó átmeneti intézkedésekről szóló 60/2004/EK bizottsági rendeleteknek megfelelő határidőre kötelesek teljesíteni:

    a)
        aa) a kvótajogosultak,
        ab) a vegyipari feldolgozók
    az MVH felé;

    b)
        ba) az MVH,
        bb) a minisztérium,
    a Bizottság felé.

(3) Amennyiben egy kvótajogosult társaság nem tesz eleget adatszolgáltatási kötelezettségeinek, szándékosan téves adatokat közöl, vagy az ellenőrzést akadályozza, a miniszter a Tanácsi Rendelet 12. cikkének megfelelően csökkentheti a számára megállapított kvóta mértékét.

(4) Amennyiben az izoglükózgyártó kvótajogosult arról dönt, hogy
    a) a 314/2002/EK rendelet (a továbbiakban: VR) 4a. cikkének (2a) bekezdése alapján május és június havi termelését összevonja és átviszi a következő gazdasági évre, azt az MVH-nál a következő gazdasági év július 1-jéig kell kérelmeznie,
    b) a VR 4a. cikkének (2b) bekezdése alapján június havi termelésének egy részét, vagy egészét összevonja a következő gazdasági év július havi termelésével azt az MVH-nál a következő gazdasági év július 1-jéig kell kérelmeznie. Az átvitelre szánt mennyiség nem haladhatja meg az izoglükózgyártó összesített A és B kvótájának hét százalékát.

(5) Az izoklükózgyártó köteles haladéktalanul bejelenteni az MVH részére a glükóz vagy polimerei izomerizációjára használható berendezéseit.

(6) Az izoglükózgyártó a VR 4a. cikkének (1) bekezdésében meghatározott jelentést az MVH részére köteles benyújtani.

(7) A VR 4. cikk (3) szerinti jelentéshez szükséges adatokat május 1-jéig az MVH részére kell megküldeni, melynek határidőre történő beküldéséért a kvótajogosultak felelnek.

(8) A kvótajogosultak, az MVH által jóváhagyott vállalkozások részére történő a VR 1. cikk (2) bekezdésének f), illetve h) pontjában meghatározott termékek szállítása esetén, a szállítást megelőző öt nappal kötelesek az MVH-t értesíteni. A jóváhagyott vállalkozások a VR 1a cikkének (3) bekezdése értelmében, a kvótajogosultak által beszállított cukortermékekből általuk alkohollá, rummá, élesztővé, kenhető sziruppá és ’Rins appelstroop’ termékké feldolgozott termékekről a VR (6) bekezdés a) pontja szerinti bontásban adatszolgáltatást kötelesek végezni az adott kvótajogosult felé. A kvótajogosultak kötelesek az általuk szállított és a vállalkozók által feldolgozott termékekről a VR 1a cikkének (6) bekezdése szerinti adatokat negyedévenkénti, havi bontásban, a tárgynegyedévet követő hónap utolsó napjáig az MVH részére továbbítani. (9) Az MVH felé benyújtandó kérelmeket, jelentéseket az MVH által rendszeresített formanyomtatványon kell benyújtani.

6. §
(1) Az exporttal kapcsolatos intézkedések végrehajtásáért az MVH a felelős.

(2) Az export engedélyhez kötött, az engedélyeket az MVH adja ki.

(3) Az MVH külön közleményben közzéteszi az engedélyezéssel kapcsolatos további teendőket a
vonatkozó közösségi jogszabályok figyelembevételével.

7. §
(1) A Magyar Köztársaság, mint cukortermelő tagállam által kijelölt intervenciós hivatal az MVH.

(2) Az intervenciós felvásárlásokat és értékesítéseket az MVH-nak a cukor intervenciós hivatalok által történő felvásárlása és értékesítése tekintetében a 1260/2001/EK tanácsi rendelet végrehajtása részletes szabályainak megállapításáról szóló 1262/2001/EK bizottsági rendeletnek (a továbbiakban: VR1) megfelelően kell végrehajtania.

(3) A VR1 3. cikkelyében meghatározott specializálódott cukorkereskedők elismerése az MVH feladata. A megadott, megújított vagy visszavont elismerésekről az MVH köteles értesíteni a Bizottságot és az érintett kereskedőt.

(4) Az intervenciós felajánlást az MVH számára ajánlatban kell megtenni, ami a VR1 által előírt kötelező elemeken kívül további, az MVH által előírt adatokat is tartalmazhat.

8. §
(1) A vegyiparban használt egyes cukortermékek utáni termelési visszatérítéshez kapcsolódó feladatokat a vegyiparban használt egyes cukortermékekre nyújtott termelési visszatérítések tekintetében a 1260/2001/EK tanácsi rendelet alkalmazása részletes szabályainak megállapításáról szóló 1265/2001/EK bizottsági rendeletnek (a továbbiakban: VR2) megfelelően az MVH hajtja végre.

(2) A támogatás igénybevételéhez a feldolgozó vállalat MVH általi egyszeri, előzetes jóváhagyása szükséges. A jóváhagyási kérelmet az MVH részére, az általa kiadott formanyomtatványon lehet benyújtani.

(3) Az ígérvény iránti kérelmet, illetve a támogatási kérelmet a VR2 10. és 12. cikkének megfelelő, MVH által kiadott formanyomtatványon kell a hivatalhoz benyújtani.

(4) A feldolgozó a támogatás igénybevételéhez a beszállított cukorról a támogatási kérelemmel egy időben készletjelentést köteles beküldeni az MVH részére, az MVH által rendszeresített formanyomtatványon.

(5) Az alaptermékek feldolgozásának ellenőrzéséért felelős hatóság az MVH.

9. §
(1) A cukor termékpálya hatékony működése érdekében az MVH jogosult ellenőrizni - beleértve a helyszíni ellenőrzést is – a cukor termékpálya szereplői által a részére szolgáltatott adatok hitelességét.

10. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba azzal, hogy a 2004. évi termésre vonatkozó szerződésekre az e rendeletben foglaltakat kell alkalmazni.

(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a természetes édesítőszerek termékpályáinak szabályozásáról szóló 88/2001. (X. 29.) FVM rendelet hatályát veszti azzal, hogy rendelkezéseit – az (1) bekezdés szerinti szerződések kivételével – a folyamatban lévő ügyekre alkalmazni kell.

(3) Ez a rendelet a következő közösségi jogszabályok végrehajtására vonatkozó rendelkezéseket tartalmazza: a cukorágazat piacának közös szervezéséről szóló 1260/2001/EK, a cukorrépaszállítási szerződések és a cukorrépa árára vonatkozó áremelések és árcsökkenések tekintetében a 1260/2001/EK tanácsi rendelet alkalmazásának részletes szabályai megállapításáról szóló 1261/2001/EK tanácsi rendeletekkel; valamint a cukor intervenciós hivatalok által történő felvásárlása és értékesítése tekintetében a 1260/2001/EK tanácsi rendelet végrehajtása részletes szabályainak megállapításáról szóló 1262/2001/EK, az intervenciós hivatalok által felvásárolt cukor minőségének meghatározására szolgáló módszerek megállapításáról szóló 1265/69/EK, és a mezőgazdasági termékek intervenciós készleteinek felmérésére és monitoringjára vonatkozó szabályok megállapításáról szóló 2148/96/EK, a vegyiparban használt egyes cukortermékekre nyújtott termelési visszatérítések tekintetében a 1260/2001/EK tanácsi rendelet alkalmazása részletes szabályainak megállapításáról szóló 1265/2001/EK, a cukorágazatban a kvótarendszer alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 314/2002/EK, a cukorágazaton belüli közlemények tekintetében az 1785/81/EGK tanácsi rendelet alkalmazása részletes szabályainak megállapításáról szóló 779/96/EK, a cukornak a következő gazdasági évre történő átvitelére vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 65/82/EGK, a kvótán felüli cukortermelésre vonatkozó részletes végrehajtási szabályok megállapításáról szóló 2670/81/EGK, és a cukorgyártók és cukorrépa-termelők között megkötött szerződések tagállamok által történő felügyeletéről szóló 1516/74/EGK bizottsági rendelet.

Budapest, 2004. március 10.

Dr. Németh Imre
földművelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter

1. sz. melléklet a 28/2004. (III. 10.) FVM rendelethez
Az országos répacukor- és izoglükóz kvótának a kvótajogosultak közötti elosztásáról


Fehér cukor Izoglükóz
„A” kvóta „B” kvóta „A” kvóta „B” kvóta
Kvótajogosult Fehércukor egyenértékben (tonna) Szárazanyag egyenértékben (tonna)
Eastern Sugar Rt. 107 762 331
Magyar Cukor Rt. 146 686 451
Mátra Cukor Rt.
Szerencsi Cukorgyár Rt.
Szolnoki Cukorgyár Rt.
146 006  448
Hungrana Kft.

127 627 10 000
Összesen: 400 454 1 230 127 627 10 000


2. számú melléklet a 28/2004. (III. 10.) FVM rendelethez
Az átmeneti időszakra vonatkozó izoglükóz kvóta mértékéről


Izoglükóz 

„A” kvóta  „B” kvóta

Szárazanyag egyenértékben (tonna)
Hungrana Kft. 21 271 1 667