H - 6300 Kalocsa, Obermayer tér 9
Telefon:  (0036)78-600-303  Telefax: (0036)78-461-256  email: titkarsag@ctosz.hu
Nyomtató barát változat
Cukorrépa Termesztők Országos Szövetsége
362009fvm

36/2009. (IV. 3.) FVM rendelet

az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, valamint az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes támogatások igénybevételével kapcsolatos egységes eljárási szabályokról

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés a) és p) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

Értelmező rendelkezések
1. § A rendelet hatálya alá tartozó támogatási jogcímek alkalmazásában:
1. egységes kérelem: a közös agrárpolitika keretébe tartozó, mezőgazdasági termelők részére meghatározott közvetlen támogatási rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a mezőgazdasági termelők részére meghatározott egyes támogatási rendszerek létrehozásáról, az 1290/2005/EK, a 247/2006/EK és a 378/2007/EK rendelet módosításáról, valamint az 1782/2003/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. január 19-i 73/2009/EK tanácsi rendelet 19. cikke, a közös agrárpolitika keretébe tartozó közvetlen támogatási rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a mezőgazdasági termelők részére meghatározott támogatási rendszerek létrehozásáról szóló, 2003. szeptember 29-i 1782/2003/EK tanácsi rendelet által előírt kölcsönös megfeleltetés, moduláció, valamint integrált igazgatási és ellenőrzési rendszer végrehajtására, valamint a 479/2008/EK tanácsi rendelet által előírt kölcsönös megfeleltetés végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2004. április 21-i 796/2004/EK bizottsági rendelet 2. cikk 11. pontja, illetve a vidékfejlesztési támogatási intézkedésekre vonatkozó ellenőrzési eljárások, valamint a kölcsönös megfeleltetés végrehajtása tekintetében az 1698/2005/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2006. december 7-i 1975/2006/EK bizottsági rendelet 8. cikke szerinti kérelem (az elektronikusan és papír alapon benyújtott kérelemrészek a továbbiakban együtt: egységes kérelem);
2. hasznosítás: a mezőgazdasági földterületnek adott jogcímekben előírt növénykultúrával (növényfajjal, növényfajtával, vagy azok keverékével) történő hasznosítása, illetve pihentetése az egységes területalapú támogatások, illetve egyes vidékfejlesztési és borpiaci támogatások igényléséhez teljesítendő "Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot" fenntartásához szükséges feltételrendszer, valamint az állatok állategységre való átváltási arányának meghatározásáról szóló 50/2008. (IV. 24.) FVM rendelet (a továbbiakban: HMKÁ rendelet) 1. számú mellékletében foglalt előírások betartása mellett;
3. tábla: az ügyfél által az egységes kérelemben bejelentett legkisebb, azonos hasznosítású összefüggő területegység, amelyet nem metszhet kötelezettségvállalással érintett terület;
4. szomszédos tábla: ugyanazon ügyfél egymással legalább 10 méter hosszan érintkező táblái, amelyeket legfeljebb 0,5 méteres fizikai határ választ el;
5. egybeművelt tábla: egy fizikai blokk területén belül több ügyfél által azonos növénykultúra művelésére használt (azonos hasznosítású) összefüggő földterület, amelyen belül az egyes mezőgazdasági termelők által hasznosított területek (táblák) határai a fizikai ellenőrzés során nem különíthetőek el;
6. kötelezettségvállalással érintett terület: egyes támogatások esetén a többéves kötelezettségvállalással érintett összefüggő, a Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszerben (a továbbiakban: MePAR) a fizikai blokkon belül, ügyfélhez köthető, térképileg egyértelműen lehatárolt terület;
7. fizikai blokk: a Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszerről szóló 115/2003. (XI. 13.) FVM rendelet (a továbbiakban: MePAR rendelet) 1. § a) pontjában meghatározott terület;
8. mezőgazdasági parcella: a 796/2004/EK bizottsági rendelet 2. cikk 1a. pontja szerinti terület; adott támogatási jogcím sajátosságait figyelembe véve egy tábla területe vagy több szomszédos tábla összefüggő területe;
9. kölcsönös megfeleltetés: a közvetlen mezőgazdasági támogatások, illetve egyes vidékfejlesztési és borpiaci támogatások egységes feltételrendszere, amely a Jogszabályba Foglalt Gazdálkodási Követelményekből, illetve a Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot előírásaiból áll;
10. Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot: a HMKÁ rendelet 1. számú mellékletében foglalt előírások teljesítése;
11. Jogszabályba Foglalt Gazdálkodási Követelmények: a 73/2009/EK tanácsi rendelet II. mellékletében foglalt követelmények;
12. állandó legelő: a 796/2004/EK bizottsági rendelet 2. cikk 2. pontja szerinti földterület;
13. referenciaterület: a támogatható terület, valamint az egybeművelt tábla;
14. referenciaterület mérete: a támogatható terület mértéke, valamint az egybeművelt tábla fizikai ellenőrzés során mért területe;
15. adatváltozás: az egységes kérelemre vonatkozó adatok változása, ideértve az adatok módosítását, pontosítását, visszavonását, az egyes adathoz kapcsolódó vis maior bejelentést, a hasznosító személyében bekövetkezett változást;
16. támogatható terület: a MePAR rendelet 1. § g) pontja szerinti terület;
17. módosítás: a támogatási igény növelésére irányuló adatváltozás bejelentése;
18. pontosítás: a módosításon kívül minden más adatváltozás bejelentése, ideértve a hátrányos jogkövetkezmény mellőzésére vagy csökkentésére irányuló bejelentést is, amelynek tárgya nem visszavonás, vis maior bejelentés, vagy a hasznosító személyében bekövetkezett változás;
19. kölcsönös megfeleltetés rendelet: a kölcsönös megfeleltetés körébe tartozó ellenőrzések lefolytatásával, valamint a jogkövetkezmények alkalmazásával kapcsolatos szabályokról szóló FVM rendelet;
20. ügyfélkapu: a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 160. §-a szerinti kormányzati központi rendszer által biztosított, biztonságos elektronikus közigazgatási ügyintézést lehetővé tevő eszköz.

Hatály
2. § (1) E rendelet hatálya az alábbi jogcímek alapján igénybe vehető támogatásokra terjed ki:
a) az egységes területalapú támogatás;
b) az egységes területalapú támogatáshoz kapcsolódó termeléshez kötött növénytermesztési kiegészítő nemzeti támogatás;
c) az egységes területalapú támogatáshoz kapcsolódó héjas gyümölcsűekre vonatkozó kiegészítő nemzeti területalapú támogatás (73/2009/EK tanácsi rendelet 82-86. cikk);
d) feldolgozóipari célú málna- és földieper-termesztés támogatása (73/2009/EK tanácsi rendelet 98. cikk);
e) 2009-ben energianövények kiegészítő támogatása [73/2009/EK tanácsi rendelet 146. cikk (1) bekezdés, valamint I. melléklet];
f) az egységes területalapú támogatási rendszer alapján támogatásra jogosult mezőgazdasági termelőknek nyújtott elkülönített cukortámogatásról szóló 48/2006. (VI. 22.) FVM rendelet alapján igénybe vehető támogatás;
g) az egységes területalapú támogatási rendszer alapján támogatásra jogosult mezőgazdasági termelőknek nyújtott, az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott, elkülönített zöldség-gyümölcs támogatásról szóló 22/2008. (II. 28.) FVM rendelet alapján igénybe vehető támogatás;
h) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kedvezőtlen adottságú területeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs támogatások részletes szabályairól szóló 25/2007. (IV. 17.) FVM rendelet alapján igénybe vehető támogatás;
i) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Natura 2000 gyepterületeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs támogatás részletes szabályairól szóló 128/2007. (X. 31.) FVM rendelet alapján igénybe vehető támogatás;
j) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági területek erdősítéséhez nyújtandó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 88/2007. (VIII. 17.) FVM rendelet alapján igénybe vehető támogatás;
k) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdészeti potenciál helyreállítására nyújtandó támogatások igénybevételének részletes szabályairól szóló 32/2008. (III. 27.) FVM rendelet alapján igénybe vehető támogatás;
l) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból ültetvények korszerűsítéséhez, telepítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 75/2007. (VII. 27.) FVM rendelet alapján igénybe vehető támogatás;
m) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a rövid vágásfordulójú fás szárú energiaültetvények telepítéséhez nyújtott támogatás igénybevételének részletes feltételeiről szóló 72/2007. (VII. 27.) FVM rendelet alapján igénybe vehető támogatás;
n) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az évelő, lágy szárú energiaültetvények telepítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 71/2007. (VII. 27.) FVM rendelet alapján igénybe vehető támogatás;
o) a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv alapján a központi költségvetés, valamint az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap Garancia Részlege társfinanszírozásában megvalósuló agrár-környezetgazdálkodási támogatások igénybevételének részletes szabályairól szóló 150/2004. (X. 12.) FVM rendelet alapján igénybe vehető támogatás;
p) a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv alapján az Európai Unió által társfinanszírozott mezőgazdasági területek erdősítéséhez nyújtott támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 132/2004. (IX. 11.) FVM rendelet alapján igénybe vehető támogatás.
(2) Az (1) bekezdés hatálya alá tartozó támogatások esetében e rendeletben foglaltakat az egyes támogatási jogcímekre vonatkozó külön jogszabály, illetve közösségi jogi aktus rendelkezéseivel együtt kell alkalmazni. Az egyes támogatási jogcímekre vonatkozó nemzeti jogszabályban és e rendeletben előírt rendelkezések esetleges eltérése esetén az e rendeletben foglaltakat kell alkalmazni.
(3) Az egységes kérelem az (1) bekezdés a)-i) pontjaiban felsorolt jogcímek esetében a támogatásra irányuló kérelmet, az (1) bekezdés j)-p) pontjaiban felsorolt jogcímek esetében a kifizetési kérelmet foglalja magába.

Az egységes kérelem tartalma
3. § (1) Az ügyfél az egységes kérelem keretében igényli a 2. § (1) bekezdésében foglalt támogatási jogcímek vonatkozásában a támogatások kifizetését, valamint közli a támogatásra való jogosultság megállapításához szükséges adatokat, különös tekintettel a területadatokra.
(2) Az egységes kérelmet a 796/2004/EK bizottsági rendelet 12. és 13. cikke szerint kell összeállítani. A 796/2004/EK bizottsági rendelet 12. cikk (1) bekezdésének d) pontjában részletezett területadatokat - a 2. § (1) bekezdés p) pontja szerinti jogcím kivételével - az ügyfélnek a MePAR szerinti fizikai blokk numerikus, továbbá a tábla numerikus és grafikus azonosításával, valamennyi szomszédos táblája numerikus azonosításával, valamint a táblák hasznosítására vonatkozó adatok megadásával kell teljesíteni. Minden szomszédos táblát meg kell jelölni. A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) ezen táblaadatok alapján határozza meg az ügyfél által az egységes kérelemben megjelölt támogatási jogcímek szerinti mezőgazdasági parcelláit.
(3) Az ügyfél az egységes kérelemben köteles megjelölni a 73/2009/EK tanácsi rendelet 19. cikkének (1) bekezdése a) pontja szerint az általa hasznosított összes támogatható és nem támogatható mezőgazdasági területet. A bejelentési kötelezettség vonatkozik a 796/2004/EK bizottsági rendelet 14. cikkének (4) bekezdése alapján az egyes támogatási jogcímekre vonatkozóan meghatározott, minimális támogatható méretet el nem érő mezőgazdasági táblára is.
(4) A táblát grafikus azonosításkor úgy kell megadni, hogy az ne metssze fizikai blokk, illetve a támogatható terület határát.
(5) A 796/2004/EK bizottsági rendelet 11. cikk (1) bekezdése alapján - a 2. § (1) bekezdésében felsorolt jogcímek igénylőin kívül - az egységes kérelmen kell bejelenteniük az összes, a hasznosításukban lévő mezőgazdasági területet a (2)-(4) bekezdésekben foglaltaknak megfelelően azon ügyfeleknek, akik
a) a borpiac közös szervezéséről, az 1493/1999/EK, az 1782/2003/EK, az 1290/2005/EK és a 3/2008/EK rendelet módosításáról, valamint a 2392/86/EGK és az 1493/1999/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008. április 29-i 479/2008/EK tanácsi rendelet 11., 12. és 98. cikkében felsorolt támogatásokat igénylik, és rendelkeznek mezőgazdasági területtel, illetve
b) a 479/2008/EK rendelet 20. és 103. cikke szerinti kölcsönös megfeleltetési kötelezettségek hatálya alá tartoznak.
 
(...)
 
Csatolt dokumentumok:
A jogszabály teljes szövege (PDF)
 
Kapcsolódó linkek:
44/2009. (IV. 09.) MVH közlemény