H - 6300 Kalocsa, Obermayer tér 9
Telefon:  (0036)78-600-303  Telefax: (0036)78-461-256  email: titkarsag@ctosz.hu
Nyomtató barát változat
Cukorrépa Termesztők Országos Szövetsége
372009fvm

37/2009. (IV. 3.) FVM rendelet

az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás (SAPS), valamint az ahhoz kapcsolódó kiegészítő nemzeti támogatások (top up) 2009. évi igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján - a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a következőket rendelem el:

I. Fejezet
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Értelmező rendelkezések
1. § E rendelet alkalmazásában:
1. mezőgazdasági termelő: a Tanács 2009. január 19-i, a közös agrárpolitika keretébe tartozó, mezőgazdasági termelők részére meghatározott közvetlen támogatási rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a mezőgazdasági termelők részére meghatározott egyes támogatási rendszerek létrehozásáról, az 1290/2005/EK, a 247/2006/EK és a 378/2007/EK rendelet módosításáról, valamint az 1782/2003/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 73/2009/EK rendelet (a továbbiakban: 73/2009/EK tanácsi rendelet) 2. cikk a) pontja szerinti termelő;
2. támogatható terület: a 73/2009/EK tanácsi rendelet 124. cikk (2) bekezdésében meghatározott, a támogatás szempontjából valamennyi feltételnek megfelelő terület;
3. szőlőültetvény: szőlővel összefüggően telepített terület, amelyet szőlő vagy szőlő szaporítóanyagának előállítása céljából művelnek;
4. gyümölcsös ültetvény: a gyümölcsfával (alma, körte, birs, őszibarack, kajszibarack, meggy, cseresznye, szilva, dió, gesztenye, mandula, mogyoró), vagy bogyós gyümölccsel (málna, ribiszke, egres, Yosta (rikö), szeder, szamóca, termesztett bodza) összefüggően telepített terület, amelyet gyümölcs vagy gyümölcs szaporítóanyagának előállítása céljából művelnek;
5. történelmi bázis: a referencia időszakra vonatkozóan meghatározott termelési egység (állatlétszám, terület, tonna, kg) mértéke, amely a termeléstől elválasztott támogatások alapját képezi; a mezőgazdasági termelő rendelkezésére álló, az adott jogcímre vonatkozó történelmi bázis jogosultságok összessége;
6. történelmi bázis jogosultság: a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény (a továbbiakban: Eljárási tv.) 9. § n) pont 5. alpontja szerinti mezőgazdasági vagyoni értékű jog;
7. termeléstől elválasztott támogatás: olyan támogatás, amelynek alapja a mezőgazdasági termelő rendelkezésére álló történelmi bázis;
8. termeléshez kötött támogatás: olyan támogatás, amelynek feltétele a támogatható állat tartása, illetve növénykultúra termelése az e rendeletben meghatározottak szerint;
9. ENAR rendelet:
a) szarvasmarha ENAR rendelet: a szarvasmarha-fajok egyedeinek jelöléséről, valamint Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszeréről szóló 99/2002. (XI. 5.) FVM rendelet,
b) juh ENAR rendelet: a juh- és kecskefajok egyedeinek Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszeréről szóló 47/2005. (V. 23.) FVM rendelet;
10. tenyészet: a tartási helyek, a tenyészetek és az ezekkel kapcsolatos egyes adatok országos nyilvántartási rendszeréről szóló 119/2007. (X. 18.) FVM rendelet [a továbbiakban: 119/2007. (X. 18.) FVM rendelet] szerint nyilvántartásba vett állattartó a hozzátartozó tenyészettel és tartási hellyel együtt;
11. bázisrendelet: a történelmi bázis jogosultságról szóló 106/2007. (IX. 24.) FVM rendelet [a továbbiakban: 106/2007. (IX. 24.) FVM rendelet];
12. anyatehén: a 73/2009/EK tanácsi rendelet 109. cikkének d) és e) pontjaiban meghatározott nőivarú, háziasított szarvasmarhaféle, figyelembe véve a 111. cikk (6) bekezdésében foglaltakat;
13. anyajuh: a 73/2009/EK tanácsi rendelet 100. cikkének a) pontjában meghatározott nőivarú juh;
14. egyéni támogatási felsőhatár: a mezőgazdasági termelőt illető, külön jogszabály alapján nyilvántartott támogatási jogosultságok összege;
15. birtokon tartás: a kérelmezett állatnak az egyes jogcímekre vonatkozó jogszabályban meghatározott ideig a kérelmező tenyészetében történő tartása;
16. átruházás: a kérelmen bejelentett állatok (egyedek) összességének birtokon tartási időszak alatt egy átvevőnek történő eladása és a 106/2007. (IX. 24.) FVM rendelet 1. § e) pontja szerinti átruházás;
17. átruházó: az a mezőgazdasági termelő, akinek a kérelemben bejelentett állatai átruházásra kerültek egy másik mezőgazdasági termelő részére és a 106/2007. (IX. 24.) FVM rendelet 1. § g) pontja szerinti átadó;
18. átvevő: az a mezőgazdasági termelő, akire a kérelemben bejelentett összes állatot átruházzák és a történelmi bázis jogosultságról szóló 106/2007. (IX. 24.) FVM rendelet 1. § h) pontja szerinti átvevő;
19. kvótarendelet: a tehéntej termékpálya szabályozásában alkalmazott kvótarendszerről szóló 43/2008. (IV. 4.) FVM rendelet;
20. tejtermelő: a kvótarendelet 2. § c) pontjában meghatározott termelő;
21. kvótanyilvántartás: a kvótarendszer működését elősegítő, az Eljárási tv. 26. § (1) bekezdésének b) pontja szerinti nyilvántartási rendszer;
22. kvótaév: tárgyév április 1-jétől a következő naptári év március 31-éig tartó időszak;
23. kvótaigazolás: a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) által kiállított hatósági bizonyítvány, amely tartalmazza a tejtermelő egyéni referenciamennyiségét;
24. egyéni referenciamennyiség (kvóta): a tejtermelő részére meghatározott kvótamennyiség, amely a jogosult tulajdona, és amellyel a kvótarendelet által meghatározott keretek között szabadon rendelkezik;
25. elsődleges feldolgozó: olyan természetes vagy jogi személy, aki (amely) a betakarított termény elsődleges feldolgozását végzi;
26. termelői csoport: a termelői csoportokról szóló 81/2004. (V. 4.) FVM rendelet 1. § a) és b) pontja szerinti termelői csoport és előzetesen elismert termelői csoport;
27. állattenyésztési törvény: az állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvény.

Hatály
2. § A rendelet hatálya kiterjed:
a) az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás (SAPS), valamint
b) az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatáshoz (SAPS) kapcsolódó kiegészítő nemzeti támogatások (top up)
igénybevételére.

II. Fejezet
AZ EURÓPAI MEZŐGAZDASÁGI GARANCIA ALAPBÓL FINANSZÍROZOTT EGYSÉGES TERÜLETALAPÚ TÁMOGATÁS (SAPS)

Az egységes területalapú támogatásra vonatkozó kérelem benyújtása, elbírálása

3. §
Az egységes területalapú támogatásra (SAPS) vonatkozó kérelem benyújtására, elbírálására az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, valamint az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes támogatások igénybevételével kapcsolatos egységes eljárási szabályokról szóló FVM rendelet (a továbbiakban: egységes kérelem rendelet) rendelkezéseit kell alkalmazni.

Az egységes területalapú támogatás forrása és mértéke

4. §
(1) Az egységes területalapú támogatás az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból kerül finanszírozásra.
(2) A támogatás mértékét - a 73/2009/EK tanácsi rendelet 123. cikkének (2) bekezdésére is figyelemmel - külön jogszabály határozza meg.

Az egységes területalapú támogatás igénybevételére jogosult mezőgazdasági termelő

5. §
Az egységes területalapú támogatást a támogatás alapjául szolgáló területet jogszerűen használó mezőgazdasági termelő veheti igénybe.

Az egységes területalapú támogatás alapjául szolgáló terület megállapítása

6. §
(1) E rendelet szerint egységes területalapú támogatás alapjául szolgáló területnek a 73/2009/EK tanácsi rendelet 124. cikkének (1)-(5) bekezdéseiben foglaltaknak megfelelő mezőgazdasági területet kell tekinteni.
(2) Az (1) bekezdés szerinti területet tartalmazó egységes területalapú támogatási kérelem vonatkozásában csak abban az esetben folyósítható támogatás - kivéve a (3) bekezdésben foglaltakat -, ha az egységes területalapú támogatási kérelem vonatkozásában a támogatható terület eléri vagy meghaladja az 1 hektárt. Amennyiben a támogatható terület több mezőgazdasági parcellából áll, az egyes mezőgazdasági parcellák támogatható területének el kell érnie a 0,25 hektárt.
(3) Az egységes területalapú támogatási kérelem vonatkozásában legalább 0,3 hektár támogatható szőlőültetvény vagy gyümölcsös ültetvény területe után a támogatás önállóan is igényelhető, illetve folyósítható.
(4) Ha az egységes területalapú támogatási kérelem vonatkozásában a támogatható terület nem éri el együttesen az 1 hektárt, de a mezőgazdasági termelő rendelkezik legalább 0,3 hektár támogatható szőlőültetvény vagy gyümölcsös ültetvény területtel, e terület és az egyéb támogatható területek után együttesen folyósítható a támogatás.
(5) Egy mezőgazdasági parcellára e rendelet alapján csak egy egységes kérelem nyújtható be.
(6) A támogatás alapjául szolgáló terület megállapításánál nem vehető figyelembe az a terület, amelyre vonatkozólag a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv alapján az Európai Unió által társfinanszírozott mezőgazdasági területek erdősítéséhez nyújtott támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 132/2004. (IX. 11.) FVM rendelet alapján támogatásra való jogosultságot állapítottak meg.
(7) A támogatás alapjául szolgáló terület megállapításánál nem vehető figyelembe az a terület, amelyről az ingatlanügyi hatóság által végrehajtott határszemle alapján, illetve távérzékelés vagy helyszíni ellenőrzés útján megállapítható, hogy az adott terület (parcella) 2003. június 30-án nem felelt meg a termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény 36. § (1) bekezdésének.
(8) A támogatás alapjául szolgáló terület megállapításánál nem vehető figyelembe az épített műtárgy felületén elhelyezkedő terület.
 
(...)
 
Csatolt dokumentumok:
A jogszabály teljes szövege (PDF)