H - 6300 Kalocsa, Obermayer tér 9
Telefon:  (0036)78-600-303  Telefax: (0036)78-461-256  email: titkarsag@ctosz.hu
Nyomtató barát változat
Cukorrépa Termesztők Országos Szövetsége
2009_87

87/2009. (VII. 17.) FVM rendelet

a cukorrépa-termelők nemzeti kiegészítő támogatásáról szóló 133/2008. (X. 10.) FVM rendelet módosításáról
A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján - a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a következőket rendelem el:
 
1. §
 
(1) A cukorrépa-termelők nemzeti kiegészítő támogatásáról szóló 133/2008. (X. 10.) FVM rendelet (a továbbiakban: R.) 2. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:
"2. § (1) E rendelet alapján a cukorrépa-termelők nemzeti kiegészítő támogatásban részesülhetnek.
 
(2) A támogatás forrása a Folyó kiadások és jövedelemtámogatások 10032000-01220191-51200002 számú, Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztériumfejezeti kezelésű előirányzat-felhasználási keretszámla.
 
(3) A támogatás mértéke cukorrépa-tonnánként tíz euró ötvennyolc centnek megfelelő forintösszeg. Az átváltás a közös agrárpolitika finanszírozásáról szóló 1290/2005/EK Tanácsi rendelete 45. cikk (2) bekezdése szerint az Európai Központi Bank által 2008. október 1-jét megelőzően megállapított utolsó devizaárfolyam alapján történik."
 
2. §
 
A R. 3. § (1) bekezdésének d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[(1) E rendelet szerinti támogatásra az a cukorrépa-termelő jogosult, aki:]
"d) a 2008/2009-es gazdasági évre vonatkozóan - akár integrátoron, termelői csoporton keresztül, vagy egyéb jogcímen (pl. bérlet) - szállítási joggal rendelkezik."
 
3. §
 
(1) A R. 4. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
"(1) A támogatási kérelmet egy példányban, 2009. július 27-étől 2009. augusztus 28-éig a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz (a továbbiakban: MVH), a honlapján közzétett formanyomtatványon lehet benyújtani."
 
(2) A R. 4. § (3) bekezdésének b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép és a bekezdés az alábbi c) ponttal egészül ki:
[(3) A támogatás igényléséhez az alábbi igazolásokat kell mellékelni:]
 
 
"b)a Cukor Terméktanács által a 2008/2009-es gazdasági évre kiállított, szállítási jogot igazoló bizonylatot (bérelt szállítási jog esetén a bérleti szerződés másolatával együtt);
c) integráció vagy termelői csoport esetében - amennyiben az igénylő nem rendelkezik önálló szállítási joggal - az integráltak, illetve a termelői csoport tagok nevére kiállított igazolást."
 
4. §
 
(1) A R. 5. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
   "(2) Ez a rendelet a következő közösségi jogszabályok végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg:
a) a Tanács 73/2009/EK rendelete (2009. január 19.) a közös agrárpolitika keretébe tartozó, mezőgazdasági termelők részére meghatározott közvetlen támogatási rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a mezőgazdasági termelők részére meghatározott egyes támogatási rendszerek létrehozásáról, az 1290/2005/EK, a 247/2006/EK és a 378/2007/EK rendelet módosításáról, valamint az 1782/2003/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről 7. szakasza;
b) a Tanács 1234/2007/EK rendelete (2007. október 22.) a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről ("az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet") 182. cikk (3) bekezdése;
c) a Bizottság 659/2006/EK rendelete (2006. április 27.) a közös agrárpolitika keretébe tartozó közvetlen támogatási rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a mezőgazdasági termelők részére meghatározott támogatási rendszerek létrehozásáról szóló 1782/2003/EK tanácsi rendelet által előírt kölcsönös megfeleltetés, moduláció, valamint integrált igazgatási és ellenőrzési rendszer végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 796/2004/EK rendelet módosításáról."
 
5. §
 
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.
 


Forrás: FVM - Jogi Főosztály

2009.07.14.