H - 6300 Kalocsa, Obermayer tér 9
Telefon:  (0036)78-600-303  Telefax: (0036)78-461-256  email: titkarsag@ctosz.hu
Nyomtató barát változat
Cukorrépa Termesztők Országos Szövetsége

Szakmaközi Egyezmény


A Szakmaközi Egyezmény az agrárpiaci rendtartásról szóló 2003. évi XVI. törvény, illetve a természetes édesítőszerek termékpályáinak szabályozásához kapcsolódó egyes kérdésekről szóló 28/2004 (III. 10.) FVM rendelet, illetve a cukorágazat piacának közös szervezéséről szóló 1260/2001. számú EU Tanácsi rendelet figyelembe vételével került összeállításra.

A Szakmaközi Egyezmény egyrészről:

a cukorrépa-termesztők képviseletében a Cukorrépatermesztők Országos Szövetsége, 1054 Budapest, Szabadság tér 14., cégjegyzék száma 5827 (továbbiakban: CTOSZ),

másrészről

a cukorgyártók képviseletében a Cukoripari Egyesülés, 1141 Budapest, Komócsy u. 39-41., cégjegyzék száma: Cg. 01-07-090160 (továbbiakban: CIE),

együttesen Felek

között jött létre a cukorrépa-termesztés rendeletekben meghatározott termelési-szállítási feltételeiről.

Szakmaközi Egyeztetés fórumai

A jelen egyezmény hatálya alatt a Felek Szakmaközi Állandó Bizottságot állítanak fel, amelybe a cukorgyártók és a cukorrépa-termesztők egyaránt 3-3 főt delegálnak. A delegáltak visszahívására a delegáló fél jogosult.

A cukorgyárnak és a helyi cukorrépa-termesztők szövetségének (szövetségeinek) Vegyes Bizottságot kell létrehozni az adott gyárkörzetben.

A Vegyes Bizottságba mind a cukorgyár, mind pedig a cukorrépa-termesztők legalább 2-2 főt delegálnak. A delegált személyek visszahívására az őket delegáló fél jogosult.

A CIE és a CTOSZ a Szakmaközi Egyezmény megkötését követő 30 napon belül kidolgozzák a Vegyes Bizottság, valamint a Szakmaközi Állandó Bizottság működési szabályzatát.

Az Egyezmény időbeni hatálya

A Szakmaközi Egyezmény a Felek aláírásával lép hatályba. Időbeni hatálya addig áll fenn, amíg az agrárpiaci rendtartásról szóló 2003. évi XVI. törvény, illetve a természetes édesítőszerek termékpályáinak szabályozásához kapcsolódó egyes kérdésekről szóló 28/2004 (III. 10.) FVM rendelet, illetve a cukorágazat piacának közös szervezéséről szóló 1260/2001. számú EU Tanácsi rendelet hatályban van.

Amennyiben a jelen Szakmaközi Egyezmény az alapját képező jogszabályok bármelyikének hatályon kívül helyezése vagy módosulása miatt részben vagy egészben érvénytelenné válna, a Felek kötelesek az alapjogszabályok módosulását vagy a hatályon kívül helyezett jogszabályok helyébe lépő új jogszabályok hatálybalépését követő 30 napon belül az egyezmény módosítása vagy új egyezmény létrehozása céljából egyeztetést kezdeményezni.

2004. december 1. és december 31. között bármelyik Fél a Szakmaközi Egyezményt módosító javaslattal élhet.

 1. cukorrépa szállítási jog

Magyarország répacukor kvótája 401.684 tonna, ebből 400.454 tonna 'A' kvóta és 1.230 tonna 'B' kvóta. Egy adott gazdasági évben Magyarország, valamint a Magyarországon kvótajogosult társaságok cukorkvótája csökkenhet a cukorágazat piacának közös szervezéséről szóló 1260/2001. számú EU Tanácsi rendelet 10. cikk 3-6. pontjai értelmében.

A 21/2001. és a 11/2002. sz. Cukor Terméktanács Elnökségi határozatok alapján kiosztott szállítási jogokat az uniós répacukor kvótának megfelelően cukorrépa-termesztőnként 1,00421 koefficienssel kell megnövelni. Az így megnövelt cukorrépa szállítási jogon belül 99,6937 % az 'A' cukorrépa szállítási jog, 0,3063 % a 'B' cukorrépa szállítási jog.

A szállítási jogok országos listáját a Cukor Terméktanács Titkársága vezeti, és a minden évben aktualizált listát a szerződések megkötése előtt közzéteszi.

A cukorgyárak a cukorrépa-termesztők adott gazdasági éves szállítási jogának meghatározásakor figyelembe veszik az egyes cukorgyártókra jellemző cukor kihozatali mutatót és a cukorágazat piacának közös szervezéséről szóló 1260/2001. számú EU Tanácsi rendelet 10. cikk 3-6. pontjai alapján meghozott termelési kvótákat módosító szabályozást. Ennek értelmében minden cukoripari társaság az adott éves 'A' és 'B' cukorkvótájának megtermeléséhez szükséges összes 'A' és 'B' cukorrépa mennyiséget a megelőző két évben ténylegesen elért cukor kihozatali mutató, valamint a vonatkozó jogszabályban számára meghatározott kvótacsökkentés alapján határozza meg. Az adott gazdasági évre vonatkozó szállítási jog fenti módszer szerint elvégzett korrekcióját minden cukorrépa-termesztő esetében azonos arányban kell elvégezni.

A szállítási jogok változásainak kezeléséről a Szakmaközi Egyezmény megkötését követő 30 napon belül a Felek megállapodást kötnek. Az említett megállapodás a Szakmaközi Egyezmény elválaszthatatlan mellékletét képezi.

Az adott éves szállítási jog a cukorrépa-termesztő részére tonnában és utánfejelt, 16 %-os cukortartalmú cukorrépára vonatkozóan kerül meghatározásra.

A cukorgyár legkésőbb minden év február 10-ig köteles a szállítási joggal rendelkező cukorrépa-termesztőnek szerződést felajánlani. A szállítási joggal rendelkező cukorrépa-termesztő köteles a számára felajánlott szerződés elfogadásáról legkésőbb tárgyév
február 20-ig nyilatkozni.

 1. a 16 %-tól eltérő, de az ipari cukorrépára vonatkozó hatályos magyar szabványnak megfelelő cukorrépa cukortar-talmának átszámítása 16 %-osra

A hatályos magyar szabványnak megfelelő cukorrépa cukortartalma a szabvány előírásai szerint laboratóriumban, méréssel kerül megállapításra. A 16 %-os cukortartalmú répamennyiségre történő átszámítás módszere a következő: a mért átlagos cukortartalom elosztásra kerül 16 %-kal, és a kapott viszonyszámmal beszorzásra kerül a cukorrépa-termesztő által átadott nettó cukorrépa tömege. Az így kapott mennyiség a cukorrépa-termesztő által átadott 16 %-ra átszámított répa tömege tonnában.

 1. A cukorrépa átvételi ár meghatározásának módszere

Az 'A' és 'B' cukorrépa ára

Az utánfejeléssel meghatározott 1 tonna súlyú 16%-os cukortartalmú cukorrépa minimális átvételi ára a 1260/2001/EK rendelet 4. cikkében megállapított minimális cukorrépa ár alapján kerül kiszámításra. A forintra történő átszámításhoz használt előzetes Ft/Euro árfolyamot minden évben szeptember 15-ig a Szakmaközi Állandó Bizottság állapítja meg. A cukorrépa ár végső elszámolására a gazdasági évre vonatkozó, a cukorrépa minimum ár átszámításához használt hivatalos árfolyam meghirdetését követően legkésőbb november végéig kerül sor.

Ha a cukorrépa átvételkori cukortartalma 16,0 %-tól eltér, akkor a 0,1 % pontos cukortartalom változás esetén a minimális cukorrépa árat:

 1. Növelni kell:

  1. 0,9 %-kal a 16 %-ot meghaladó, de 18 %-ot nem meghaladó cukortartalom esetén,

  2. 0,7 %-kal a 18 %-ot meghaladó, de 19 %-ot nem meghaladó cukortartalom esetén,

  3. 0,5 %-kal a 19 %-ot meghaladó, de 20 %-ot nem meghaladó cukortartalom esetén;

 2. Csökkenteni kell:

  1. 0,9 %-kal a 16 % alatti, de 15,5 %-nál nem alacsonyabb cukortartalom esetén,

  2. 1,0 %-kal a 15,5 % alatti cukortartalom esetén.

A 20 %-nál nagyobb cukortartalmú répa ára megegyezik a 20 % cukortartalmú répa esetében alkalmazott kiigazított árral.

A 14 % alatti cukortartalmú cukorrépa átvételéről a cukorgyár és a térségi szövetség (szövetségek) külön állapodnak meg

Felárak

A cukoripari társaságok gazdasági teherviselő képességük függvényében a cukorrépa minimumáron felül felárakat fizethetnek a répaminőség, a szállítási ütemezés vagy egyéb szempontok alapján.

'C' cukorrépa

A Felek megegyeznek abban, hogy az 'A' és 'B' cukorrépán felüli 'C' répatermés is a cukorrépa termék-értékesítési szerződés hatálya alá kerül átadási-átvételi kötelezettségként.

A 'C' cukorrépa bizonyos mértékig a következő évi szállítási jog terhére felajánlható, amelynek elfogadásáról, illetőleg az átvitel nagyságáról az aktuális cukorpiaci helyzetet figyelembe véve a cukorgyár dönt. Amennyiben a cukorgyár úgy dönt, hogy 'C' cukor termelésének egy részét a következő évi 'A' cukorkvóta terhére átviszi, akkor minden 'C' cukorrépát szállító cukorrépa-termesztő a döntést követő 10 napon belül köteles nyilatkozni, hogy igényli-e az általa szállított 'C' cukorrépa következő évi szállítási joga terhére történő átvitelét. A cukorgyár köteles minden egyes 'C' répa átvitelt igénylő cukorrépa-termesztőjének szállítási joga arányában azonos átviteli lehetőséget biztosítani.

A következő évre át nem vitt szerződésen felüli cukorrépa ára a cukor világpiaci árának figyelembevételével kerül meghatározásra. Erről a cukorgyár és a térségi szövetség (szövetségek) külön állapodnak meg.

Kvóta feltöltés

A cukoripari társaságok kötelezettséget vállalnak arra, hogy ameddig a társaság 'A' kvótája az adott évben nem kerül kitöltésre, addig a felvásárolt 'B' és 'C' cukorrépát 'A' áron számolják el függetlenül attól, hogy az az adott cukorrépa-termesztővel kötött répaszerződés alapján 'B', illetve 'C' répaként került volna elszámolásra. Ameddig a társaság 'B' kvótája az adott évben nem kerül kitöltésre, addig a felvásárolt 'C' cukorrépát 'B' áron számolják el függetlenül attól, hogy az az adott cukorrépa-termesztővel kötött répaszerződés alapján 'C' répaként került volna elszámolásra.

Amennyiben a társasági szinten felvásárolt 'B', illetve 'C' répa mennyisége meghaladja a táraság 'A', illetve 'B' kvótájának feltöltéséhez szükséges mennyiséget, abban az esetben a feltöltés a beszállított 'A' cukorrépa arányában történik meg.

A feltöltés csak a deklasszifikáció után kialakuló, csökkentett kvóták mértékéig történik.
Fizetés

A cukorrépa elszámolása és kifizetése a hatályos jogszabályi előírások szerint történik. A szerződött 'A' + 'B' cukorrépamennyiség 50 %-ának beszállítása után a cukorrépa-termesztőnek lehetősége van előleg felvételére, amelyből a cukorrépa-termesztő tartozásai levonásra kerülnek.

Az elszámolás és kifizetés részletes feltételeiről az adott térségi szövetség (szövetségek) és cukorgyár külön állapodnak meg.

A cukorgyár és a cukorrépa-termesztők a kétoldalú szerződéses viszonyból adódó pénzügyi költségeket nem érvényesítenek egymással szemben, kivéve, ha a termék-értékesítési szerződésben az adott térségi szövetség (szövetségek) és cukorgyár ettől eltérően állapodik meg.

 1. Termelési illeték

A cukorgyártó és a cukorrépa-termesztő által a Cukor Közös Piaci Szabályozás keretében fizetendő termelési illetékek mértékét és ütemezését a vonatkozó közösségi jogszabályok határozzák meg.

A 1260/2001/EK rendelet 16. cikk (3) bekezdésével, valamint a 314/2002/EK rendelettel összhangban a fizetendő kiegészítő illeték cukorrépa-termesztők és cukorgyár közötti megosztása az alapilleték megosztásánál alkalmazott arány szerint történik.

 1. a cukorrépa feldolgozás melléktermékei

Répaszelet

A répaszelet kezeléséről az adott térségi szövetség (szövetségek) és cukorgyár a 1260/2001/EK rendelet III. mellékletének rendelkezéseit figyelembe véve a cukorrépa termék-értékesítési szerződésben állapodnak meg. A szerződések az alábbiak közül egyet vagy többet követelnek meg a gyártótól.

 1. a leszállított répából származó friss répaszeletet az eladónak gyártelepi paritás feltételei mellett, költségmentesen visszaküldjék;

 2. a szóban forgó szárított, vagy szárított és melaszozott répaszelet egy részét az eladónak gyártelepi paritás feltételei mellett, költségmentesen visszaküldjék;

 3. a szárított répaszeletet az eladónak gyártelepi paritás feltételei mellett visszaküldjék; a gyártó ebben az esetben az eladótól megkövetelheti a szárítási költségek kifizetését;

 4. az eladónak az érintett répaszelet értékesítési lehetőségeit figyelembevevő ellentételezést fizessenek.

A cukorrépa termék-értékesítési szerződés megállapíthatja a répaszeletnek az a), b) és c) pontokban említettektől eltérő feldolgozottsági fokon történő átadását.

Melasz

A melasz, mint cukorgyártási melléktermék a cukorgyárat illeti meg.

Mésziszap

Igény esetén a cukorrépa-termesztő az adott cukorgyári szabályozás szerint a felrakási költségek megtérítése mellett jogosult a mésziszap, mint talajjavító melléktermék igénybevételére.


 1. a felvásárlás és szállítás, továbbá a szállítási szerződések feltételei

1. Szállítási sorrend

A leszállított cukorrépát, a feltöltés szabályait figyelembe véve sorrendben 'A', 'B' és 'C' cukorrépaként kell figyelembe venni.

2. Kampány indítás

A cukorrépa átvételének kezdetét a Vegyes Bizottsággal történt előzetes egyeztetés után a cukorgyár határozza meg és erről a kampány kezdeténél legalább nyolc nappal korábban értesíti az egyes cukorrépa-termesztőket.

3. Szállítási ütemezés

A cukorgyár a Vegyes Bizottsággal történt előzetes egyeztetés után minden cukorrépa-termesztő számára meghatározza a cukorrépa szállítási ütemezést. A cukorrépa-termesztő és a cukorgyár köteles ezt betartani. A szállítási ütemezést úgy kell megvalósítani, hogy az folyamatos, egyenletes nyersanyagellátást biztosítson a cukorgyár számára.

A gyári Vegyes Bizottság a kampány kezdetétől felügyeli a gyár normális ellátását és működését. Zavar esetén megteszi a szükséges intézkedéseket.

A szállítási ütemezés kialakításánál törekedni kell arra, hogy az valamennyi cukorrépa-termesztő részére méltányos lehetőséget biztosítson a szerződésben vállalt mennyiség megfelelő időben való beszállítására.

4. Szállítás

A cukorrépa beszállításról a cukoripari társaság és a térségi szövetség (szövetségek) előzetesen állapodnak meg.

A cukorgyárat a beszállított nettó súlyú szerződött cukorrépa szállítási költsége terheli. A szállítás részletes feltételeiről, a szállítási költség megosztásának módjáról az adott térségi szövetség (szövetségek) és cukorgyár külön állapodnak meg. A nettó cukorrépa alatt a fizető súlyú cukorrépa értendő.


 1. a cukorrépa minőségi átvételének feltételei

A Vegyes Bizottságon belüli egyéb megállapodás hiányában a cukorgyár gondoskodik arról, hogy amennyiben a kampány áthúzódik a következő naptári évre, akkor a cukorrépa átvétel lehetőleg tárgyév december 31-ig fejeződjön be, melynek részletes feltételeiről a Felek megállapodnak.

1. Ipari cukorrépa szabvány (MSZ 17045/2002)

Az érvényben lévő ipari cukorrépa szabvány a Szakmaközi Egyezmény mindenkori mellékletét képezi. A szabvány karbantartását, szükséges módosítását a Magyar Szabványügyi Testület illetékes bizottsága végzi.

2. A cukorrépa minősége

A Szakmaközi Egyezmény mellékletét képező hatályos magyar szabvány határozza meg az ipari cukorrépa minőségi paramétereit, az alkalmazandó meghatározásokat, küszöbértéket és vizsgálati módszereket. A minősítés a szabvány előírásai szerint történik.

3. Hasznos súly meghatározása

A meghatározás a szabvány előírásai szerint történik.

4. A cukortartalom meghatározása és a pépkészítés metodikája

A meghatározás a szabvány előírásai szerint történik.

5. Az átvételi folyamat ellenőrzése

A cukorrépa-termesztő vagy megbízottja részt vehet az átvételi folyamat ellenőrzésében. A CTOSZ és a CIE jogosult közösen megbízni egy független szakmai szervezetet, a Répaátvételi Ellenőrző Bizottságot az átvétel szabványosságának és szabályosságának ellenőrzésével.

6. A szennyeződésre vonatkozó rendelkezések

A szennyezettség mértékét az ipari cukorrépa szabvány előírásai szerint kell megállapítani. Az itt meghatározott határértéket meghaladó szennyezettségű cukorrépa átvétele tárgyában gyárkörzeti szinten kell megállapodni.

7. Cukorrépa termék-értékesítési szerződés

A jelen szerződésben nem érintett kérdéseket a cukorgyárak és a cukorrépa-termesztők között megkötött cukorrépa termék-értékesítési szerződés tartalmazza.

8. Répakutatás finanszírozása

A cukorrépa-termesztők és cukoripari társaságok a répatermesztés technológiai kutatására irányuló projekteket közösen finanszírozzák. A kutatásra a cukor intervenciós ár egy ezrelékét fordítják, amit közösen fizetnek be a termelési illeték fizetésénél alkalmazott megosztási aránynak megfelelően. A befizetések a Cukor Terméktanács keretében kezelt kutatás-fejlesztési alapba kerülnek és pályázat útján nyerhetők el, melyeket a Szakmaközi Állandó Bizottság hirdet meg és bírál el.

9. Cukorrépa fajták listája

A fajta listát a cukoripari társaság és az érintett térségi szövetség (szövetségek) hagyják jóvá, amelyet december 31-ig megküldenek a Cukor Terméktanácsnak.


 1. a vitás kérdések rendezésére választott bíróság megha-tározása

Amennyiben az egyezmény alkalmazása során felmerülő véleménykülönbség a szakmaközi egyeztetés fórumain nem oldható fel, a Magyar Agrárkamara mellett működő Választott Bírósághoz kell fordulni. A vitás ügyekben három választott bíróból álló tanács jár el. Egy-egy választott bírót a cukoripar és a szövetség szabadon jelölnek. A harmadik bíró jelölése az így jelölt két bíró által történik. A választott bíróság által hozott döntések a Felekre nézve kötelező erejűek. A Felek által létrehozott választott bíróság eljárására az egyezmény klauzulájában nem szabályozott kérdésekben az 1994. évi LXXI. tv. rendelkezései az irányadók.

Budapest, 2004. március 26.

A Szakmaközi Egyezményt a Cukor Terméktanács Elnöksége 2004. március 26-án tartott ülésén tudomásul vette.

    .........................................                           .....................................................................
        Cukoripari Egyesülés                             Cukorrépatermesztők Országos Szövetsége
                 részéről                                                                           részéről                                                  .....................................................
                                                       Cukor Terméktanács
                                                            
    részéről