H - 6300 Kalocsa, Obermayer tér 9
Telefon:  (0036)78-600-303  Telefax: (0036)78-461-256  email: titkarsag@ctosz.hu
Nyomtató barát változat
Cukorrépa Termesztők Országos Szövetsége
Cukorrépatermesztők Országos Szövetségének (CTOSZ ) tevékenysége

Magyarországon a cukorrépa termesztésnek mintegy 130 éves múltja van. Szövetségünk elődje, Magyar Cukorrépa- termesztők Országos Szövetsége ( COSZ ) az 1931. évi XIX Törvény felhatalmazása alapján alakult meg.
A második világháborút követően a szocialista berendezkedésű állam működése idején a szakmai szövetség nem működött, így a nemzetközi kapcsolatok is megszakadtak.

Az 1989-1990 évi rendszerváltást követően ismét napirendre került a szakmai szövetségek megalakításának kérdése.
Az 1993 évi VI. Törvény alapján - amely az Agrárpiaci rendtartást foglalja magában - újból lehetővé vált a cukorrépa- termesztők szakmai szövetségének megalakítása. Az akkor működő cukorgyárak termelési körzeteiben 1993 őszén megalakultak a térségi szövetségek, majd 1994.március 1.-én megalakult a Cukorrépatermesztők Országos Szövetsége ( CTOSZ ).

Tevékenységével az országos szövetség a cukorrépa - termesztésben érdekelt valamennyi természetes és jogi személy érekeit képviseli függetlenül attól, hogy tagja-e a szervezetnek.Az érdekvédelem feladata a cukorrépa - termesztés és minősítés folyamatának nyomon követése, a jövedelmező ágazati tevékenység keretfeltételeinek biztosítása a kormányzati szervekkel együtt működve, képviselni és védeni tagjai érdekeit a gazdálkodó -, az államigazgatási és hatósági szerveknél. Részt venni az esetleges piaci zavarok elhárításában és kapcsolatot tartani a külföldi társszervezetekkel, intézményekkel.

Szövetségünk tagja a termékpálya önszabályozását ellátó Cukor Terméktanácsnak ( CT ), ahol a termékpálya egyik meghatározó szereplőjeként érvényesíti a termelői érdekeket.Működésének jogi és szakmai alapját a 88/2002 ( X:29.) FVM sz. rendeletet követően a 28/2004 (III.10.) FVM sz. rendelet határozza meg.
Szövetségünk megalakulását követően felvette a kapcsolatot a nemzetközi szervezetekkel, így 1996.-tól tagja az Európai Cukorrépatermesztők Nemzetközi Szövetségének ( CIBE ).

A szövetség szervezeti felépítésére az alulról építkezés a jellemző, amely a megalakuláskor is alapvető feltétel volt. A térségi szövetségek,( összesen 11 alakult meg és jelenleg is ennyi működik, nevezetesen Ács, Ercsi, Kaba, Kaposvár, Mátravidéki, Mezőhegyes, Petőháza, Sarkad, Sárvár, Szerencs, Szolnok térségekben ) alakították meg az országos szövetséget. A térségi szövetségek választott küldöttei működtetik az országos szövetség legfőbb döntéshozó testületét, a Küldöttgyűlés-t

A küldöttgyűlés évente szokásosan egyszer ülésezik és a szövetség legfontosabb ügyeiben dönt.
A szövetség munkáját két küldöttgyűlés közötti időszakban az Elnökség irányítja Az elnökség a térségi szövetségek választott elnökeiből álló testület, amelynek munkáját a küldöttgyűlés által választott elnök és két alelnök irányítja. Az elnökből és a két alelnökből álló ügyvezető elnökség az elnökségi ülések között látja el a szövetség irányítását. A szövetség operatív végrehajtó szervezete a titkárság, melynek munkáját a főtitkár és titkárnő látja el.

A főtitkár feladata az elnökség és az elnök munkájának elősegítése, a napi operatív feladatok ellátása. A térségi és országos szövetségek megalakulását követően fokozottan nőtt a szövetségekben regisztrált és tagdíjat fizető termelők száma. Fontos előrelépés volt a 88/2001 ( X.29. ) FVM sz. rendelet alapján kiadott cukorrépa szállítási jogot igazoló " Tanúsítványok " átadása a termelőknek. Ezt a tanúsítványt 795 termelő vette át , mellyel a termelési kvóta 100 %-a került kiosztásra. Ezzel a szervezettség 100 %-os, amely meghatározó a szövetség életében, egyúttal a termelők garanciája is. A cukorrépa termesztéssel foglalkozók látják el alapanyaggal a jelenleg működő öt ( kabai, kaposvári, petőházi, szerencsi és szolnoki ) cukorgyárat.

A Szakmaközi Egyezmény, amely a termékpálya önszabályozásának alapfeltétele, hosszú tárgyalás - sorozatok után került megkötésre, az EU cukorrendtartásának megfelelően. Szövetségünk fontosnak tartja, hogy a cukorrépa-termesztés jövedelmét a termékpályán belül, európai szinten alakítsuk ki.

Budapest 2004 június 3.
Szőke Géza
CTOSZ elnök