H - 6300 Kalocsa, Obermayer tér 9
Telefon:  (0036)78-600-303  Telefax: (0036)78-461-256  email: titkarsag@ctosz.hu
Nyomtató barát változat
Cukorrépa Termesztők Országos Szövetsége

CUKORRÉPA TERMESZTŐK ÉS CUKORGYÁRTÓK
VEGYES BIZOTTSÁGÁNAK

MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

 1. A VegyesBizottság feladatköre

  1. A VegyesBizottság (továbbiakban: Bizottság) a Szakmaközi Egyezmény által nevesített gyárkörzeti egyeztető fórum.

  2. A Vegyes Bizottság hatáskörébe az alábbi feladatok tartoznak:

   • a cukoripari társaság és a cukorrépa-termesztők közötti termék-értékesítési szerződésből eredő jogvitákban, peren kívüli egyezség lefolytatása.

   • A Szakmaközi Egyezményből eredő feladatok végrehajtásában történő közreműködés gyárkörzeti szinten.

 2. A VegyesBizottság létrehozása

  1. A Szakmaközi Egyezmény hatálya alatt a felek az alábbiakban meghatározott gyárkörzetenként 4-6 tagú Vegyes Bizottságot működtetnek, amelybe az érintett gyár 2-3 főt, a térségi szövetség(ek) további 2-3 főt delegál, a CUKORGYÁR ÉS A TÉRSÉGI SZÖVETSÉG(EK) AZONOS SZÁMÚ TAGOT DELEGÁLNAK.
   A Vegyes Bizottságok az alábbiak:

   • Petőházi Vegyes Bizottság, Petőháza székhellyel, Petőháza, Sárvár, Ács térségben

   • Kaposvári Vegyes Bizottság, Kaposvár, Ercsi térségben

   • Szolnoki Vegyes Bizottság, Szolnok székhellyel, Szolnok, Mátravidék, Sarkad térségben

   • Szerencsi Vegyes Bizottság, Szerencs székhellyel, Szerencs térségben

   • Kabai Vegyes Bizottság, Kaba székhellyel, Kaba térségben

  2. A delegált tag megbízatása határozatlan időre szól és visszahívással szűnik meg. A delegált tag visszahívására a delegáló fél jogosult.

  3. A delegált tag maga helyett – teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt írásbeli meghatalmazással – esetenként helyettesítésével képviselőt megbízhat, aki teljes jogkörrel eljárhat.

 3. Az ülések helye

A Bizottság üléseinek helye az érintett cukorgyár. Az ülés megtartásának tárgyi feltételeit a cukorgyár biztosítja. A Vegyes Bizottság működésével indokoltan felmerülő költségek 50%-át, számla alapján a Térségi Szövetség(ek) viseli(k).

 1. A Bizottság összehívása

  1. A Bizottság összehívására bármely bizottsági tag jogosult, az ülés tárgyának, napirendjének és időpontjának megjelölésével, a többi bizottsági tagnak írásban (levélben, faxon, e-mailen) küldött meghívóval. Az ülést összehívó bizottsági tagnak az ülés összehívásáról a cukorgyár titkárságát azonos módon kell értesítenie, hogy az ülés megtartásának feltételeit biztosítani tudják.

  2. Az ülésre a tagokkal azonos módon, tanácskozási joggal meg kell hívni:

   • a Bizottság székhelye szerint illetékes Térségi Szövetség(ek) titkárát(ait)

  3. Az ülés nem tűzhető ki a meghívó kiküldésének napját követő 3. munkanapnál korábbi, illetőleg a 7. munkanapnál későbbi időpontra. Kivéve, ha felek ettől eltérően korábbi időpontban állapodnak meg.

  4. A szabályosan értesített bizottsági tag, illetve meghatalmazott képviselője (a továbbiakban: tag alatt a tag meghatalmazott képviselője is értendő) távolmaradása az ülés megtartásának nem akadálya.

 2. A bizottsági ülések lefolyása

  1. A Vegyes Bizottság ülésének levezető elnöki tisztségét az a tag látja el, aki az ülést összehívta.

  2. Az ülés akkor határozatképes, ha azon mindkét fél legalább 50%-ban képviselteti magát.

  3. Az ülés megnyitását követően a levezető elnök megállapítja az összehívás szabályszerűségét, a Bizottsági ülés határozatképességét, valamint javaslatot tesz a jegyzőkönyvvezető személyére.

  4. Az ülésen a meghívóban nem szereplő ügy csak akkor tárgyalható, ha valamennyi tag jelen van, és a jelenlevők egyhangúlag elfogadják az új tárgykör megtárgyalását.

  5. Az ülésen csak a bizottság tagjai, tagonként egy meghívott szakértő, a kötelezően meghívandó személyek és a jegyzőkönyv vezető vehetnek részt.

  6. Bármelyik fél jogosult kérni az elnöklő tagtól az ülés egyszeri, legfeljebb 30 perces felfüggesztését konzultáció céljából.

  7. A napirendre tűzött ügyet az ülésen döntésre kell vinni, vagy a tárgyalások folytatásáról a döntéshozatalra vonatkozó szabályok szerint határozhat a Bizottság.

 3. Döntési mechanizmus

  1. Az ügy eldöntése során a bizottság minden tagja egyenlő jogokkal bír. Minden tagot egy szavazat illet meg.

  2. A bizottság döntéseit határozati formában, egyhangú szavazással hozza meg.

  3. A határozatot az ülés jegyzőkönyvében rögzíteni kell.

 4. Eljárás megegyezés hiányában, illetőleg a megállapodás megszegése esetén

  1. ha a felek az ülésen nem tudják érdemben lezárni, és a tárgyalások folytatásának időpontjában sem tudtak megállapodni, akkor bármelyik fél jogosult a Szakmaközi Állandó Bizottsághoz fordulni, az ülést követő 30 naptári napon belül. Ezt a határidőt a felek jogvesztő határidőnek tekintik és fogadják el.

  2. Abban az esetben, ha az ülésen elfogadott megállapodást a felek egyike a másik fél írásbeli felhívása ellenére sem hajlandó betartani, az ezáltal sérelmet szenvedett fél jogosult a Szakmaközi Állandó Bizottsághoz fordulni.

 5. Az ülés dokumentálása

  1. Az ülésről – egyidejű írásba foglalással – jegyzőkönyvet kell felvenni.

  2. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az ülés idejét, helyét, tárgyát, jelenlévőit, a levezető eredményét – amennyiben az ülésen határozat született – a határozat szószerinti szövegét, az ülés résztvevőinek és a jegyzőkönyvvezetőnek az aláírását.

 6. A Működési Szabályzat elfogadása

Jelen Működési Szabályzat a CIE és a CTOSZ képviselői az alul jelzett napon elfogadták, mely által e szabályzat hatályba lépett.

Kelt: Budapest, 2004.08.26.

CTOSZ CIE
nevében nevében
Szőke Géza dr. Pokol Balázs
elnök elnök

Záradék: a CIE és a CTOSZ felkéri az érintett cukorgyárakat és térségi szövetségeket, hogy a szabályzat kézhezvételétől számított 15 naptári napon belül hozzák létre a Vegyes Bizottságot, és annak megalakulásáról az ülés jegyzőkönyvének megküldésével értesítsék a CIE igazgatóját és a CTOSZ főtitkárát.