H - 6300 Kalocsa, Obermayer tér 9
Telefon:  (0036)78-600-303  Telefax: (0036)78-461-256  email: titkarsag@ctosz.hu
Nyomtató barát változat
Cukorrépa Termesztők Országos Szövetsége

FONTOS!
Az itt megjelentetett anyagok kizárólag tájékoztatási célt szolgálnak!
Hatályos jogforrásként nem használhatóak fel!
Hatályos jogforrásnak az alábbi szöveg tekinthető:

32001R1261
Commission Regulation (EC) No 1261/2001 of 27 June 2001 laying down detailed rules for the application of Council Regulation (EC) No 1260/2001 as regards delivery contracts for beet and the price increases and reductions applicable to the price of beet
Official Journal L 178 , 30/06/2001 P. 0046 - 0047


<<<Vissza a jogtárba


A BIZOTTSÁG 1261/2001/EK RENDELETE

(2001. június 27.)

a cukorrépa-szállítási szerződések és a cukorrépa árára vonatkozó áremelések és árcsökkentések tekintetében a 1260/2001/EK tanácsi rendelet alkalmazásának részletes szabályai megállapításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a cukorágazat piacának közös szervezéséről szóló, 2001. június 19-i 1260/2001/EK tanácsi rendeletre1 és különösen annak 5. cikke (3) bekezdésére és 19. cikke (5) bekezdésére,

mivel:

(1) A répa felvásárlására vonatkozó szerződések és a szakmaközi megállapodások keretrendelkezéseinek megállapításáról szóló, 1260/2001/EK rendelet III. melléklete a szerződő feleket egyrészről répaeladóként, másrészről cukorgyártóként határozza meg. Az eladó eladhat saját maga által termelt vagy termelőtől vásárolt répát. Tekintettel azonban a szerződések fontosságára a kvótarendszeren belül, csak a gyártó és a termelő között létrejött szerződést lehet az említett rendelet 19. cikk (2) bekezdése alkalmazásában szállítási szerződésnek tekinteni.

(2) Az 1260/2001/EK rendelet 14. cikke (1) bekezdése előírja, hogy a gyártó termelésének egy részét átviheti a következő gazdasági évre, amelyet ezután az azévi termelés részeként kell kezelni. Következésképpen annak a gazdasági évnek az esetében a répa minimumárán kötött szállítási szerződéseket a gyártónak csak az alapkvótáján belüli azon cukormennyiség tekintetében kell megkötnie, amelyet még nem termelt meg. Emiatt az említett rendelet 19. cikke (2) bekezdésében említett követelményt ki kell igazítani a cukor átvitele esetében.

(3) A kvótarendszer megfelelő működésének biztosítása érdekében meg kell határozni az 1260/2001/EK rendelet 19. cikkében szereplő "vetés előtti" és "minimálár" fogalmakat.

(4) Az 1260/2001/EK rendelet 5. cikke (1) bekezdése előírja a cukorgyártás céljára alkalmas és cukorgyártásra szánt répát maximális kvótán belül vásárló cukorgyártók részére azt, hogy a szabványos minőségtől való eltérést lehetővé tevő áremelésekkel vagy csökkentésekkel kiigazított minimálárat fizessék.

(5) A cukorrépa minősége, és ezáltal értéke nagymértékben függ a cukortartalomtól.

(6) A szabványos minőségtől eltérő minőségű cukorrépa értékének megállapítására legalkalmasabb módszer a minimálár százalékában kifejezett árnövekedéseket és árcsökkentéseket ábrázoló skála létrehozása.

(7) Az érintettek által szerzett hosszú távú tapasztalat azt mutatja, hogy hagyni kell azt, hogy a szerződésekbe vagy a szakmán belüli megállapodásokba belefoglalják a cukorfeldolgozásra alkalmas répa fogalmát. Közösségi skálát lehetne megállapítani a Közösség egészében cukorgyártásra alkalmasnak minősülő répa tekintetében. További csökkentéseket kell meghatározni, amennyiben e fogalom a közösségi skálán szereplő legalacsonyabb cukortartalomnál alacsonyabb szintre vonatkozik. Rendelkezni kell arról, hogy ezt a fogalmat a tagállamok állapítsák meg, amennyiben a szerződő felek nem tudnak megállapodni a fogalom tekintetében.

(8) Nagyrészt az éghajlati feltételek miatt, az Olaszországban termelt répa ipari értéke lényegesen eltér a Közösség északi részén termelt répa értékétől. A répa ipari értékének fenti különbségét emiatt figyelembe kell venni.

(9) Az ebben a rendeletben megállapított részletes alkalmazási szabályok a cukorrépára vonatkozó szállítási szerződések közötti különbségtételre vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 1968. február 29-i 246/68/EGK bizottsági rendelet1, a cukorrépa árára alkalmazandó áremelésekről és -csökkentésekről szóló, 1969. december 12-i 2497/69/EGK bizottsági rendelet2 és az olaszországi cukorrépa árára alkalmazandó árcsökkentésekről szóló, 1969. december 22-i 2571/69/EGK bizottsági rendelet3 által megállapított szabályok helyébe lépnek. Ezek a rendeletek ezért hatályukat vesztik.

(10) Az e rendeletben foglalt intézkedések összhangban vannak a Cukorpiaci Irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1260/2001/EK rendelet 19. cikke (2) bekezdése alkalmazásában a cukorgyártó és a saját cukorrépát termelő cukorrépaeladó között létrejött szerződést szállítási szerződésnek kell tekinteni.

2. cikk

Az 1260/2001/EK rendelet 19. cikke (2) bekezdése alkalmazásában az említett rendelet 14. cikke szerint a termelésének egy részét a következő gazdasági évre átvivő termelő alapkvótáját az említett évre vonatkozóan az átvitt mennyiséggel csökkenteni kell.

3. cikk

Csak a vetés előtt megkötött és

- Olaszországban és Görögországban április 1. előtt, vagy

- a többi tagállamban május 1. előtt

megkötött szerződéseket lehet vetés előtt megkötött szerződéseknek tekinteni.

4. cikk

Az 1260/2001/EK rendelet 19. cikke (2) bekezdésében említett minimálárat minden egyes cukorrépa-szállítás esetében ki kell igazítani, az e rendelet 5. cikkében rögzített áremelések és csökkentések alkalmazásával.

5. cikk

(1) Az 1260/2001/EK rendelet 5. cikke (1) bekezdésében említett minimálárat a szacharóztartalom minden 0,1 százaléka után:

a) növelni kell legalább:

i. 0,9 %-kal 16 %-ot meghaladó, de 18 %-ot nem meghaladó cukortartalom esetén;

ii. 0,7 %-kal 18 %-ot meghaladó, de 19 %-ot nem meghaladó cukortartalom esetén;

iii. 0,5 %-kal 19 %-ot meghaladó, de 20 %-ot nem meghaladó cukortartalom esetén;

b) csökkenteni kell legfeljebb:

i. 0,9 %-kal 16 % alatti, de 15,5 %-nál nem alacsonyabb cukortartalom esetén;

ii. 1,0 %-kal 15,5 % alatti, de 14,5 %-nál nem alacsonyabb cukortartalom esetén.

A 20 %-nál nagyobb szacharóztartalmú répa ára nem lehet alacsonyabb, mint a 20 % szacharóztartalmú répa esetében alkalmazott kiigazított ár.

(2) Az (1) bekezdéstől eltérően, Olaszországban az (1) bekezdés a) és b) pontjaiban említett százalék-növeléseket és -csökkentéseket 0,75-ös együtthatóval kell megszorozni.

6. cikk

(1) Az 1260/2001/EK rendelet 6. cikke értelmében vett szerződések és szakmán belüli megállapodások az 5. cikkben említett emelésekhez és csökkentésekhez képest előírhatnak:

a) 20 % fölötti szacharóztartalom esetében további emelést; és

b) 14,5 % alatti szacharóztartalom esetében további csökkentést.

Ezek a szerződések és megállapodások a 14,5 % alatti szacharóztartalmú répa esetében definiálhatják a cukorgyártásra alkalmas répa fogalmát, ha e szerződések és megállapodások további csökkentésekről rendelkeznek a 14,5 % alatti, de az említett definícióban megállapított minimális szacharóz-tartalom feletti szacharóz-tartalom esetében.

Ha a második albekezdésben említett definíciót a szerződések és megállapodások nem tartalmazzák, azt az érintett tagállam határozhatja meg. Ebben az esetben egyúttal rögzíteni kell az említett albekezdésben említett további csökkentéseket is.

(2) Az (1) bekezdéstől eltérően az 1260/2001/EK rendelet 5. cikke (1) bekezdésében említett minimálárat Olaszországban legfeljebb 0,75 %-kal kell csökkenteni a szacharóztartalom minden 0,1 %-os csökkenése esetében, amennyiben a szacharóztartalom kevesebb, mint 14,5 %.

7. cikk

A 246/68/EGK, a 2497/69/EGK és a 2571/69/EGK rendelet hatályát veszti.

8. cikk

Ez a rendelet 2001. július 1-jén lép hatályba.

Rendelkezéseit a 2001/2002 gazdasági évtől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2001. június 27-én.

a Bizottság részéről

Franz FISCHLER

a Bizottság tagja

1 HL L 178., 2001.6.30., 1. o.1 HL L 53., 1968.3.1., 37. o.2 HL L 316., 1969.12.17., 15. o.3 HL L 321., 1969.12.23., 30. o.