H - 6300 Kalocsa, Obermayer tér 9
Telefon:  (0036)78-600-303  Telefax: (0036)78-461-256  email: titkarsag@ctosz.hu
Nyomtató barát változat
Cukorrépa Termesztők Országos Szövetsége
652009mvh

65/2009. (VI. 4.) FVM rendelet

a termelői csoportokról szóló 81/2004. (V. 4.) FVM rendelet módosításáról
A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján - a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a következőket rendelem el:
1. § (1) A termelői csoportokról szóló 81/2004. (V. 4.) FVM rendelet (a továbbiakban: R.) 1. §-ának a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[E rendelet alkalmazásában:]
"a) termelői csoport: az agrárpolitikáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) által az e rendelet alapján termelői csoportként elismert, és az e rendeletben foglaltak szerint működő szövetkezet vagy korlátolt felelősségű társaság;"
(2) Az R. 1. §-ának e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[E rendelet alkalmazásában:]
"e) termék, illetve termékcsoport: a Kereskedelmi Vámtarifa című, a Központi Statisztikai Hivatal hatályos hivatalos közleményében szereplő termékek és termékcsoportok;"
(3) Az R. 1. §-a a következő g) ponttal egészül ki:
[E rendelet alkalmazásában:]
"g) összes értékesítési árbevétel: a főkönyvi kivonat "Termékértékesítési árbevétel" rovata (9-es számlaosztály) alatti - az állami elismeréssel érintett termékre vagy termékekre vonatkozó - sorok összege."
2. § Az R. 2. §-ának (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
"(4) Nem tartoznak a rendelet hatálya alá a zöldség-gyümölcs termelői csoportok és termelői szervezetek nemzeti szabályozásáról szóló FVM rendelet hatálya alá tartozó szervezetek."
3. § Az R. 3. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
"(1) Termelői csoport tagja az a mezőgazdasági, halászati vagy erdészeti alaptevékenységet folytató természetes személy, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság (a továbbiakban: termelő) lehet, aki vagy amely a termelői szerveződés céljának megfelelő piaci vagy feldolgozóipari értékesítésre szánt, az elismerés tárgyát képező terméket termel, és akit vagy amelyet a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény, illetve a szőlészeti és borászati adatszolgáltatás rendjéről és a nem hegyközségi településeken a közigazgatási feladatokat ellátó hegyközségek meghatározásáról szóló 96/2004. (VI. 3.) FVM rendelet szerint nyilvántartásba vettek."
4. § Az R. 5. §-ának (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
"(1) A termelői csoportként történő állami elismerés feltétele, hogy a szervezet taglétszáma legalább tizenöt termelő, míg a tagok által megtermelt, illetve feldolgozott, az állami elismeréssel érintett termék értékesítéséből származó tárgyévi árbevétel legalább háromszázmillió forint legyen. Juh-, kecske-, nyúl-, strucc-, sertés-, baromfi-, szürkemarha- és prémesállat-tartás, méhészet, szőlő-bor, tökmag, biotermék, faiskolai, szaporítóanyag-, erdő-, bioenergetikai ültetvénygazdálkodás, valamint virág- és dísznövénytermesztés, továbbá fűszer- és gyógynövénytermesztés, illetve -gyűjtés, tönköly- és durumbúza, valamint szója-, rizs- és dohánytermesztés esetében pedig a tárgyévi árbevételnek százmillió forintot kell elérnie.
(2) A termelői csoport természetes személy tagjaitól - az állami elismerés tárgyát képező termék vagy termékek értékesítéséből - származó árbevétele nem lehet kevesebb, mint az összes értékesítési árbevétel tíz százaléka. Gabona, olajosnövény, cukorrépa, rizs, tehéntej, baromfi- és sertéstenyésztés, valamint dohánytermesztés esetében a természetes személy tagoktól származó árbevételnek el kell érnie az összes értékesítési árbevétel három százalékát."
5. § Az R. 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
"6. § A termelői csoportnak a tagjai által termelt, az állami elismerés tárgyát képező termék értékesítéséből - beleértve a saját előállítású feldolgozott termékek értékesítését is - származó árbevétele nem lehet kevesebb, mint az összes értékesítési árbevétel hetven százaléka."
6. § (1) Az R. 8. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
"(1) E rendelet alapján megalakuló termelői csoportnak az elismeréshez legalább az elismerés iránti kérelem benyújtását követő három évre vonatkozóan - működési program keretében - be kell mutatnia tevékenységét."
(2) Az R. 8. § (3) bekezdésének d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A működési programhoz mellékletként csatolni kell:]
"d) a tervezett beruházások ütemezését és a megvalósításukhoz szükséges fejlesztési források bontásának (önerő, hitel, támogatás stb.) tervét;"
(3) Az R. 8. §-ának (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
"(4) A működési programot és a mellékleteket úgy kell összeállítani, hogy abból megállapítható legyen, hogy a termelői csoport átalakulásakor, illetve működése során a feltételeknek megfelel. A jogosultsági feltételek teljesítését az éves beszámolókban igazolni kell. A működési programban és létesítő okiratban vállalt kötelezettségek teljesítésének ellenőrzéséről a miniszter gondoskodik."
(4) Az R. 8. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
"(5) A termelői csoport kérelmezheti az elismerési határozat módosítását az elismerési határozatban szereplő terméknek az e terméket magában foglaló termékcsoportra történő bővítése vonatkozásában. A módosítás az eredeti elismerési határozat kiadásának dátumát nem változtatja meg. Az elismerési határozat módosítása iránti kérelemhez csatolni kell a megváltozott elvárásnak történő megfelelést igazoló dokumentumokat, amelyek a következők:
a) rövid szöveges indokolás,
b) az új termékcsoportra vonatkozóan kitöltött 1. számú mellékletben szereplő A) vagy B) jelű adatlap,
c) a 2. számú melléklet szerinti, termékekre és évekre lebontott áruforgalmi terv, és
d) a 3. számú melléklet szerinti adatlap."
7. § (1) Az R. 9. §-ának (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
"(1) Az elismerés iránti kérelmet a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztériumhoz (a továbbiakban: minisztérium) egy eredeti és kettő másolati példányban kell benyújtani. Az elismerés iránti kérelmet ezen felül elektronikus úton is meg kell küldeni a minisztérium honlapján megadott címre. A kérelemmel kapcsolatos hiánypótlás beküldésének határideje 15 munkanap.
(2) A miniszter a termelői csoportok elismerése iránti kérelmek elbírálása céljából szakértőkből álló bizottság (a továbbiakban: bizottság) felállítását kezdeményezi. A bizottság a miniszter részére az elismerésre vonatkozóan javaslatot tesz."
(2) Az R. 9. § (4) bekezdésének e) pontja a következő ec) alponttal egészül ki:
[(4) A kérelemhez csatolni kell:
e) a kérelmező cégszerűen aláírt nyilatkozatát arról, hogy]
"ec) a vezető tisztségviselő, valamint az adminisztratív, illetve operatív vezetést végző személy(ek) - az elismerés időtartam alatt - nem tulajdonosa vagy foglalkoztatottja, alkalmazottja (nincs munkajogi, vagy egyéb munkavégzésre irányuló szerződéses jogviszonyban) a termelői csoport beszállítójának, feldolgozást végző üzemének vagy vásárlójának."
(3) Az R. 9. §-ának (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
"(8) A termelői csoport az 5. § (1)-(2) bekezdésében, valamint a 6. §-ban szereplő alapfeltételeknek az elismerés fennmaradását veszélyeztető megváltozása esetén kivételesen kérheti a működési programjában foglaltak módosítását, amelynek elfogadásáról - a bizottság javaslata alapján - a miniszter dönt. A működési program - szakmai indoklással alátámasztott - módosítására évente legfeljebb egy alkalommal, a beszámoló jelentés benyújtásával egyidejűleg van lehetőség."
8. § Az R. 10. §-a helyébe a következő rendelkezés lép, és az R. a 10. §-t megelőzően a következő alcímmel egészül ki:
"Minősített elismerés
10. § (1) A Nemzeti Vidékfejlesztési Terv alapján a központi költségvetés, valamint az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap Garancia Részlege társfinanszírozásában megvalósuló, a termelői csoportok létrehozásához és működtetéséhez nyújtott támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 133/2004. (IX. 11.) FVM rendelet vagy az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a termelői csoportok létrehozásához és működéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 59/2007. (VII. 10.) FVM rendelet szerint nyújtott támogatási rendszer keretében az ötödik évi támogatást sikeresen igénybe vevő termelői csoport minősített elismerés iránti kérelmet nyújthat be a minisztériumhoz.
(2) A minősített elismerés iránti kérelem benyújtásakor az alábbi feltételek valamelyikét kell teljesíteni:
a) termelői csoport más szervezettel vagy szervezetekkel beolvadás útján történő egyesülése;
b) a taglétszám bővítése;
c) az értékesítési volumen növelése.
(3) A (2) bekezdésben felsorolt feltételek egyikének teljesítése is elégséges a minősített elismerés iránti kérelmezéshez, amely feltételnek az elismerést követően minden évben meg kell felelni.
(4) A (2) bekezdés a) pontja szerinti beolvadás történhet legalább egy
a) másik termelői csoporttal,
b) a termelői csoportokról szóló 85/2002. (IX. 18.) FVM rendelet szerint korábban előzetesen elismert termelői csoporttal, vagy
c) 1999. és 2007. évek között a nemzeti agrártámogatások rendszerében beszerző, értékesítő vagy szolgáltatást nyújtó szövetkezeteknek (BÉSZ-eknek) nyújtott támogatásban részesült szövetkezettel.
(5) A (2) bekezdés a) pontja esetében a beolvadás eredményeképpen a befogadó termelői csoport taglétszámának legalább 15 fővel bővülnie kell.
(6) A (2) bekezdés b) pontja szerinti bővítés mértékének a baromfi, a nyúl, a sertés, a szőlő-bor, valamint a rizs ágazatban el kell érnie a 10%-ot, a többi ágazatban a 20%-ot az elismerés iránti kérelem benyújtását megelőző két évről készített beszámoló jelentésben jelzett adatok átlagaként megjelenő bázisadathoz képest. A 150 főnél nagyobb taglétszámú termelői csoportok esetében a bővítés mértéke legalább 15%. A taglétszám bővítése utáni természetes mértékegységben (tonna, darab, liter stb.) megadott tagi értékesítés nem lehet kevesebb az elismerés iránti kérelem benyújtását megelőző évinél.
(7) A taglétszám bővülése nem valósítható meg olyan tagok felvételével, akik vagy amelyek az elismerés iránti kérelem benyújtását megelőző két évben valamely azonos termék vagy termékcsoport szerint elismert termelői csoportban tagsági jogviszonnyal rendelkeztek.
(8) A (2) bekezdés c) pontja szerinti növelés mértékének meg kell haladnia a 10%-ot. Az elismerés iránti kérelem benyújtását megelőző évről készített beszámoló jelentésben megjelenő bázisadathoz képest a tagi termék értékesítésének bővítése az alábbi módokon történhet:
a) a termelés természetes mértékegységben megadott bővítésével, vagy
b) a tagi termék értékesítéséből származó összes értékesítési árbevételének növelésével (például a feldolgozottsági fok növelésével, minőségjavítással stb.).
(9) A minősített elismerés iránti kérelem tartalmára, benyújtására és bírálatára az e rendelet elismerésre vonatkozó szabályai irányadóak, de a 9. § szerint elkészített elismerési kérelemhez csatolni kell a vállalt feltétel vagy feltételek teljesítését igazoló dokumentumokat, amelyek az alábbiak:
a) a (2) bekezdés a) pontja esetén a jogutód szervezet képviselőjének nyilatkozata a beolvadás megtörténtéről,
b) a (2) bekezdés b) pontja esetén az új tagok belépési nyilatkozata és az aktualizált taglista, korlátolt felelősségű társasági formában működő csoportoknál az új tagok adatait is tartalmazó alapító okirat másolati példánya,
c) a (2) bekezdés c) pontja esetén a bővülést igazoló, tényadatokkal (vetésterület, állatlétszám stb.) alátámasztott számítás, amely alkalmas az elismerési döntés meghozatalára.
(10) A miniszter a minősített állami elismerést tartalmazó határozatában a korábbi elismerést visszavonja."
9. § Az R. 11. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
"11. § (1) Az állami elismerés, valamint a minősített állami elismerés feltételei betartásának ellenőrzésére a miniszter monitoring rendszert alakít ki és működtet. Ennek keretében valamennyi termelői csoport köteles a tárgyévet követő év május 31. napjáig a tárgyévi zárómérlegét, rövid szöveges értékelését, valamint e rendelet 1. számú mellékletében szereplő A) vagy B) jelű adatlapját és az áruforgalom terv- és tényadatait (a továbbiakban együtt: beszámoló jelentés) a hivatal részére nyomtatott formában megküldeni. A szöveges értékelést, az áruforgalom terv- és tényadatait, és a rendelet 1. számú mellékletében szereplő A) vagy B) jelű adatlapot ezen felül elektronikus úton is meg kell küldeni a hivatal részére, amely a hozzá beküldött dokumentumokat, adatokat továbbítja a minisztérium részére.
(2) A beszámoló jelentés megküldésének elmulasztása esetén az állami elismerést, illetve a minősített állami elismerést vissza kell vonni, az elismerés visszavonását a hivatal a határidő lejártát követően haladéktalanul kezdeményezi a miniszternél.
(3) A miniszter az állami elismerésről, valamint a minősített állami elismerésről szóló döntését megelőzően a kérelmezőnél indokolt esetben helyszíni szemle elvégzéséről gondoskodik.
(4) A termelői csoportok évenkénti általános ellenőrzéséről a miniszter gondoskodik úgy, hogy háromévente legalább egy alkalommal minden termelői csoport ellenőrzésére sor kerüljön.
(5) A termelői csoport köteles a cégadatokban bekövetkezett változásokról azok bekövetkezésétől számított 15 napon belül tájékoztatni a minisztériumot."
10. § Az R. 1., 2. és 3. számú melléklete helyébe e rendelet 1., 2. és 3. számú melléklete lép.
11. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba azzal, hogy a hatálybalépését követő napon hatályát veszti. A rendelet előírásait csak a rendelet hatálybalépését követően benyújtott elismerési kérelmekre kell alkalmazni.
(2) Az R. 1. §-ának b) pontja, 2. §-ának (3) bekezdése, valamint 5. §-ának (4) bekezdése hatályát veszti.
 
Csatolt dokumentumok:
A jogszabály mellékletei (RTF)
 
Kapcsolódó cikkek:
81/2004. (V. 4.) FVM rendelet