H - 6300 Kalocsa, Obermayer tér 9
Telefon:  (0036)78-600-303  Telefax: (0036)78-461-256  email: titkarsag@ctosz.hu
Nyomtató barát változat
Cukorrépa Termesztők Országos Szövetsége

NEMZETI KUTATÁSI ÉS TECHNOLÓGIAI

HIVATAL

a FÖLDMUVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI

MINISZTÉRIUM támogatásával

Gazdaságorientált Agrárágazati Kutatások

Pályázat

Pályázati felhívás és ahhoz kapcsolódó ismeretek

I. A pályázat célkituzései

A pályázat célja:

Korszeru, magas értéket képviselo piacképes agrár-élelmiszeripari termékek, eljárások és szolgáltatások létrehozása. Az agrárágazat termelési folyamatainak fejlesztése, termelési környezetének fenntartható módon történo felhasználását segíto kutatási-fejlesztési együttmuködési programok beindítása, az agrár-élelmiszeripari ágazat termelési eszközeinek a gazdasági teljesítoképesség fokozását célzó fejlesztése a termelés innovációs feltételeinek javításában érdekelt gazdálkodó szervezetek és a hazai kutatóhelyek között kooperáció keretében.

A pályázati rendszer célkituzéseinek indoklása:

Az új stratégiai jelentoségu gazdaságorientált agrárágazati kutatás-fejlesztéseket támogató pályázat meghirdetésére a magyar agrárágazat fenntartható fejlodésének elosegítése, valamint a megszerzett új ismeretek és tudás gyakorlati alkalmazásának biztosítása érdekében van szükség. A pályázat nemcsak az agrárkutatás-fejlesztés ösztönzését szolgálja, hanem a kutatómunkának az ágazat prioritásaira történo koncentrálását is.
A magyar agrárágazat piacképességének megorzésében és javításában fontos szerep jut a koordinált kutatási-fejlesztési tevékenységnek. A tömegtermelés helyett a speciális termékminoség létrehozását és fogyasztói megjelenítését kell elotérbe helyezni. Magyarország földrajzi adottságai kedvezo feltételeket biztosítanak a magas igényeket is kielégíto mezogazdasági termeléshez, ugyanakkor az adottságok kiaknázásához szükség van a már meglévo ismeretek folyamatos bovítésére, a technológiai színvonal emelésére.
A pályázat nem támogatja termelo kapacitás, termelésbovíto beruházás létrehozását.

A pályázat során megvalósuló projektek hasznosulásának módja:

Új kutatás-fejlesztési eredmények alkalmazása a termékfejlesztési pálya minden szakaszában;
új élelmiszergazdasági termékek eloállítása; a technológiai elemeik modernizálása; az új élelmiszer-biztonsági eloírásoknak való megfeleloség biztosítása.

II. A támogatás forrása és összege

A pályázat célkituzéseinek elérése érdekében a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap terhére a
Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal 2 500 MFt-ot,
saját költségvetése keretébol aFöldmuvelési és Vidékfejlesztési Minisztérium 500 MFt-ot biztosít.
A pályázati támogatást a Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról szóló 2003. évi XC. Törvény 8. § azon jogcímeire lehet felhasználni, amelyek a pályázati célok megvalósítására közvetlenül irányulnak, figyelembe véve a többször módosított 217/1998. (XII.30.) sz. és a 133/2004.(IV.29.) sz. Korm. rendeletben foglaltakat
A támogatott pályázatok várható száma 50.

III. A pályázat témakörei:

1. Korszeru, magas hozzáadott értéket képviselo piacképessé váló agrár-élelmiszeripari termékek, eljárások és szolgáltatások létrehozása
1.1 Olyan új élelmiszerek kifejlesztésére irányuló törekvések, melyek egészségvédo szerepet töltenek be, illetve gyógyítási, gyógykezelési célokra is alkalmasak.
1.2 Speciális termékminoség megjelenését (különleges íz, aroma, szín, forma stb.) megalapozó gyakorlatorientált kutatások, különös tekintettel a hungarikumokra.
1.3 Piaci újdonságnak tekintheto, korábban csak szuk körben elterjedt élelmiszerféleségek üzemi méretu eloállítását lehetové tevo kutatások (pl. vadhús, vadon               termo gyümölcsök, biotermékeknek minosülo élelmiszerek).

2.1 A termésbiztonság növelésén keresztül a piac egyenletesebb ellátását (stabil minoség és mennyiség) elosegíto növény- és állattenyésztésre vonatkozó nemesítési, technológiafejlesztési tevékenységek.
2.2 A szezonális mennyiségi, minoségi és áringadozások csökkentésére irányuló nemesítési, technológiafejlesztési projektek (koraiság fokozása, érési szezon kitolása).
2.3 A termelési folyamat során jelentosebb költségmegtakarítást eredményezo újítások (pl. szaporasági mutatók javítása, vemhesség korai felismerése) létrehozása és bevezetése.
2.4 Termelési hatékonyságot és ezáltal a mezogazdasági termék árának piacképességét javító muszaki megoldások kifejlesztése.

3. A mezogazdasági termékekre kötelezoen eloírt minoségi és higiéniai, illetve az állattartás során érvényesítendo törvényi szabályok hatékony teljesítését megalapozó kutatás-fejlesztés
3.1 Költséghatékony és megbízható minoségvizsgálati módszerek kifejlesztése.
3.2 Az élelmiszeriparban alkalmazott gyártástechnológiák (különös tekintettel annak higiéniai elemeire) magasabb szintre történo emelését megalapozó kutatások.
3.3 A növényvédoszer-használat csökkentését, kiváltását lehetové tevo megoldások kifejlesztése (pl. biológiai védekezés, rezisztencia fokozása).
3.4 Humán-egészségügyi kockázatok csökkentése a betegségszurési, kórmentesítési módszerek eszköztárának bovítésével.
3.5 Az állatvédelmi szempontokat szem elott tartó tartástechnológiai korszerusítések megalapozása.

4. Az agrárágazat termelési folyamatainak fejlesztése, termelési környezetének fenntartható módon történo, hatékony felhasználását segíto eljárások, programok
4.1 Mezogazdasági melléktermékek környezetbarát hasznosításának új lehetoségei.
4.2 A biomasszának az energiatermelésben nagyobb teret biztosító alkalmazások kutatása.
4.3 Kiemelt ökológiai értéku területek mezogazdasági hasznosítását és környezetvédelmi szempontú megóvását lehetové tevo muvelési, tartástechnológiai eljárások kidolgozása.
4.4 A tápanyagellátás során kijuttatott dózisok optimalizálását szolgáló módszerek fejlesztése és kutatása.
4.5 A kedvezotlen adottságú földterületek nem hagyományos mezogazdasági termeléssel történo hasznosítására irányuló kutatások, különös tekintettel az erdosítés és az aquakultúra lehetoségeire.
4.6 Alkalmazott bakterogenomikai kutatások.

A pályázati Urlapon a pályázónak egyértelmuen meg kell jelölnie pályázatának témakörét.

IV. A pályázók köre

Támogatást kaphatnak belföldi székhelyu jogi személyek (pl. termelési és értékesítésiszövetkezetek), jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok, egyéni vállalkozók és agrárkutatóhely(ek), agrárkutatási-fejlesztési tevékenységet ellátó felsooktatási intézmény(ek) részvételével a pályázatban foglalt feladatok megvalósítására alakított konzorciumok.
Agrárkutatóhelynek azok a kincstári körbe tartozó agrár-kutatóintézetek, agrárkutatási-fejlesztési tevékenységet ellátó közhasznú társaságok, gazdasági társaságok, költségvetési kutatóintézetek által alapított közhasznú társaságok, továbbá vállalkozói igazolvánnyal rendelkezo magánszemélyek minosülnek, akik/amelyek tevékenységi körébe kutatás-fejlesztés is tartozik.
A konzorciumi tagok száma legfeljebb hat (6) lehet. Sem kutatóhely, sem vállalkozás önmagában nem pályázhat. A konzorciumnak legyen tagja legalább egy, a projekt eredményeit hasznosító vállalkozás.
EU-tagországbeli vállalkozások és kutatóhelyek is lehetnek közremuködok, de pénzügyi támogatásra pályázó csak Magyarországon bejegyzett vállalkozás, illetve intézmény lehet, külföldi résztvevo a pályázat forrásaiból támogatásban nem részesülhet.

V. Támogatás formája

A támogatás formája: a pályázó muködési támogatásának nem minosülo, visszafizetési kötelezettség nélküli végleges juttatás (a továbbiakban: vissza nem térítendo támogatás).

VI. A támogatás mértéke

Projektenként az igényelheto támogatás legalább: 25 millió Ft
és legfeljebb: 100 millió Ft
A projekt megvalósításának idotartama: legfeljebb három naptári év
Ha a támogatott költségvetési szerv vagy intézménye, illetve jogi személyiségu non-profit szervezet, akkor a juttatás nem minosül az Európai Közösséget létrehozó Szerzodés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak.
A támogatás maximuma költségvetési szerv és jogi személyiségu non-profit szervezet esetében a projekt ráeso elszámolható összes költségének 100 %-a.
esetében a támogatás a 133/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet mellékletének 1. a./ pontja szerinti kutatás-fejlesztési célú támogatásnak minosül.
Kutatás-fejlesztési támogatás csak abban az esetben nyújtható, amennyiben az a vállalkozás normál muködésén túlmutató kutatás-fejlesztési tevékenységre ösztönöz.
A támogatás mértékének maximuma a tevékenység jellegétol függoen:
• az alapkutatási részfeladatokra 100%;
• alkalmazott kutatási feladatrészekre vonatkozóan max. 60 %;
• a kísérleti fejlesztési feladatok esetében pedig max. 35 % lehet.
Kis- és közepes vállalkozások esetében a támogatási intenzitás - a 133/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet 2. melléklet a./ és b./ pontjai szerint - tovább növelheto, de együttesen sem haladhatja meg alkalmazott kutatásnál a 75%, kísérleti fejlesztésnél az 50%-os mértéket.
A teljes projektre vonatkozóan a támogatások számított teljes összege – a költségvetés alrendszereibol és egyéb helyekrol (pl. EU) bármilyen jogcímen elnyert kedvezményes forrásokat, támogatásokat figyelembe véve – a pályázati támogatással együtt nem haladhatja meg a projekt teljes költségébol a visszaigényelt áfát nem tartalmazó végösszegének 80%-át.
Eloleg: A 133/2004. (IV. 29.) számú Korm. rendelet 18. §-ának értelmében indokolt esetben a szerzodésteljesítés során lehetoség van több részletben történo elolegfizetésre a finanszírozás évenkénti ütemezésének figyelembe vételével. Az eloleg folyósításáról a támogatási szerzodésben kell rendelkezni. Elolegrész átutalása csak az elozo elolegrész felhasználásáról szóló beszámoló elfogadása és pénzügyi elszámolása után kerülhet sor. Az egyes elolegrészekkel a folyósítástól számított 12 hónapon belül el kell számolni. Eloleg igénybevétele esetén – a költségvetési szervek kivételével – a támogatási összeg utolsó 10 %-a csak a szakmai és pénzügyi záró beszámoló elfogadása után folyósítható.

Pályázati felhívás és kitöltési útmutató      (PDF)
Pályázati urlapcsomag                              (ZIP)